Είστε εδώ

Γνωμοδοτήσεις


1995

19/1995

Σε απάντηση του 4803/26.10.95 εγγράφου σας σχετικά με το αν το ευεργετικό μέτρο του Ν. 2331/95 επεκτείνεται σε αλλοδαπούς κατάδικους, των οποίων δεν έχει διαταχθεί η απέλαση

 Στ. Γυπαράκης

 

18/1995

Σε απάντηση του 123867/24.10.95 εγγράφου σας σχετικά με την δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου ο οποίος έχει τελεσθεί με αμφοτέρους τους τύπους, θρησκευτικό και πολιτικό, μεταξύ των ιδίων ακριβώς προσώπων, αλλά σε διαφορετική ημερομηνία για κάθε τύπο γάμου και στην οποία, απόφαση, μνημονεύεται μόνο η λύση του γάμου ο οποίος έχει τελεσθεί κατά την ημερομηνία τελέσεως του πολιτικού τύπου γάμου, συνεπιφέρει αυτομάτως και χωρίς περαιτέρω διαδικασία τη λύση και του σε διαφορετική ημερομηνία τελεσθέντος θρησκευτικού γάμου

 Κ. Βολονάσης

 

17/1995

Σε απάντηση του 101772/11.10.95 εγγράφου σας σχετικά με το ερώτημά σας αν η υπηρεσία Μεταγωγών Αθηνών έχει το δικαίωμα να αρνείται έκτακτη για λόγους υγείας μεταγωγή κρατουμένου στις φυλακές εκτιμώντας ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις μεταγωγής ή αν υποχρεούται να εκτελεί απεριφράστως την κατά το άρθρο 81§3 του Ν. 1851/1989 διδόμενη παραγγελία του καταστήματος κρατήσεως

 Π. Ζαβολέας

 

16/1995

Σε απάντηση ερωτήματός σας, σας γνωρίζουμε ότι η Εισαγγελία του Α. Πάγου κωλύεται να γνωμοδοτήσει, γιατί γνωμοδοτεί μόνο επί ζητημάτων γενικότερου ενδιαφέροντος και όχι για υποθέσεις για τις οποίες πρόκειται να επιληφθούν τα δικαστήρια

 Χρ. Αναστασόπουλος

 

15/1995

Επί των ερωτημάτων που διατυπώνονται στο 4203/14-6-95 έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης το οποίο διαβιβάστηκε σ’ εμάς με το 72040/4.7.95 έγγραφό σας σχετικά με την άσκηση καθηκόντων, επί θεμάτων Αγροφυλακής στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

 Γ. Λαμπίρης

 

14/1995

Επί του τηλεγραφήματός σας σχετικά με της αξιώσεις των δικαιουμένων αποζημιώσεων Ελλήνων από το Γερμανικό Δημόσιο συνεπεία εγκλημάτων κατά της ειρήνης, εγκλημάτων πολέμου και κατά της ανθρωπότητας….δεν δυνάμεθα να γνωμοδοτήσουμε διότι το ανακύπτον νομικό ζήτημα απασχολεί ή πρόκειται να απασχολήσει τα αρμόδια δικαστήρια

Α. Σταθόπουλος

 

13/1995

Σχετικά με την αυτόφωρη διαδικασία στα πλαίσια της Εισαγγελίας Πρωτοδικών

 Η. Σπυρόπουλος

 

12/1995

Διόρθωση της με αριθ. Γνωμ. 1392/30.5.95 γνωμοδοτήσεως περί της υφ’ όρον απολύσεως

 Η. Σπυρόπουλος

 

11/1995

Σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή των νέων διατάξεων περί των ουσιαστικών προϋποθέσεων της υπό όρον απολύσεως καταδίκων

 Η. Σπυρόπουλος

 

10/1995

Επί του δια του 279/21.3.95 εγγράφου σας, διατυπωμένου ερωτήματος γνωμοδοτούμε ότι κάθε απόγραφο αποφάσεως, η οποία επιδικάζει αποζημίωση από αδικοπραξία υπόκειται εις αναλογικά τέλη χαρτοσήμου, αδιάφορο αν η σχετική απόφαση εκδόθηκε από πολιτικό δικαστήριο ή από ποινικό το οποία εδίκασε ως πολιτικό, λόγω παραστάσεως πολιτικής αγωγής

Γ. Λαμπίρης

09/1995

Γνωμοδοτούμε σχετικά με το ότι: για να κριθεί αν έχει εκτιθεί το ήμισυ της ποινής κατά το άρθρο 1§2 α΄ Ν. 2207/94 υπολογίζεται τόσο ο χρόνος προσωρινής κρατήσεως, όσο και οι ημέρες που έχουν υπολογιστεί ευεργετικά κατά το άρθρο 26 Ν. 410/76 και β) ήδη μετά την διαφορετική αντιμετώπιση κλπ δεν ισχύει η 9/93 γνωμοδότηση της Εισαγγελίας του Α.Πάγου

 Η. Σπυρόπουλος

 

08/1995

Σχετικά με το ερώτημά σας «εάν η ασκηθείσα νομότυπη και εμπρόθεσμη έφεση του καταδικασθέντος ανηλίκου σε ποινικό σωφρονισμό με ελάχιστο όριο 5 ετών, έχει αναστέλλουσα δύναμη από το νόμο, αλλιώς από ποια νόμιμη διάταξη ορίζεται αντίθετη ρύθμιση» δεν μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε

 Στ. Κουτελιδάκης

07/1995

Σε απάντηση του 40300 οικ./13.4.1995 εγγράφου σας σχετικά με το εάν επιβάλλεται η αναβολή της εκδόσεως Αλβανού υπηκόου στην Αλβανία, λόγω του ότι κατ’ αυτήν ασκήθηκε ποινική δίωξη στην Ελλάδα για πράξεις άλλες από εκείνες για τις οποίες διατάχθηκε η έκδοση και ο αρμόδιος Ανακριτής επέβαλε σ’ αυτόν τον περιοριστικό όρο της μη εξόδου του από τη χώρα

 Η. Σπυρόπουλος

 

06/1995

Επί του Ε.Π. 69/17.3.95 εγγράφου σας που αναφέρεται στην αμοιβή διαιτητών και επιδιαιτητών δικαστικών λειτουργών και ειδικότερα για τον περιορισμό της αμοιβής των ως άνω δικαστικών λειτουργών υπέρ του ΤΑΧΔΙΚ δεν ισχύει σε διεθνές διαιτησίες, είναι εφαρμοστέα και ως προς την αμοιβή των γραμματέων αυτών δικαστικών υπαλλήλων

 Κ. Βολονάσης

 

05/1995

Επί του Ε.Π. 140/5.4.95 εγγράφου σας σχετικά με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 2298/95 που ορίζει ότι «Στα τμήματα ή γραφεία των εισαγγελιών Πρωτοδικών…» που προβλέπονται από τους οικείους κανονισμούς, τοποθετούνται Εισαγγελείς ή Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών ύστερα από έγγραφη αίτησή τους, η οποία λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά από τον διευθύνοντα κατά την σειρά αρχαιότητος των αιτούντων

 Α. Σιούλας

 

04/1995

Σχετικά με την κατάργηση της διατάξεως του άρθρου 13 Ν. 1436/84 κατά την οποία οι πλανόδιοι και στάσιμοι πωλητές ειδών βιωτικής ανάγκης που στερούνται της απαιτουμένης αδείας τιμωρούνται με φυλάκιση είκοσι ημερών και χρηματική ποινή, σε απάντηση του 303/5/1α/95 εγγράφου σας.

 Δ. Δωρής

 

03/1995

Σχετικά με τα διατυπούμενα ερωτήματα στο 1010/3/1340/19-12-94 έγγραφό σας αναφερόμενα στις περιπτώσεις παραβίασης της σφράγισης η οποία γίνεται για πάσης φύσεως καταστήματα και επιχειρήσεις

 Στ. Κουτελιδάκης

 

02/1995

Διατυπώσεις συντάξεως πρακτικών και αποφάσεως επί ποινικών υποθέσεων. Εμπρόθεσμη καθαρογραφή αποφάσεων στο ειδικό βιβλίο άρθρων 473§3 Κ.Π.Δ.

 Η. Σπυρόπουλος

 

01/1995

Σχετικά με τα διατυπούμενα στο 599/94 έγγραφό σας ερωτήματα περί επιλύσεως διαφοράς σας με τον Νομάρχη Σάμου δεν δυνάμεθα να γνωμοδοτήσουμε γιατί ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου γνωμοδοτεί μόνο επί ζητημάτων τα οποία παρουσιάζουν γενικότερο ενδιαφέρον

 Στ. Κουτελιδάκης

 


1994

21/1994

Επί του 131028/25-11-94 ερωτήματός σας με θέμα την επανάληψη πειθαρχικής διαδικασίας κατά κρατούμενου σε Σωφρονιστικό κατάστημα επί εκδόσεως αμετάκλητης αθωωτικής αποφάσεως για την ίδια πράξη

Ηλ. Σπυρόπουλος

20/1994

Επί του 114082/3-11-94 ερωτήματός σας, γνωμοδοτούμε ότι αν ο κρατούμενος διαπράξει ποινικό αδίκημα κατά τον χρόνο της τακτικής αδείας του ή μεταγωγής του δεν υπόκειται σε πειθαρχική κύρωση ενδεχομένως θα έχει επίδραση τούτο στη χορήγηση νέων τακτικών αδειών του για το μέλλον

Χρ. Αναστασόπουλος

 

19/1994

Επί του 87678/16-8-94 εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε σχετικά με την φοροαπαλλαγή στεγαστικών δανείων κλπ (όρα σχέδιο)

Π. Σπυρόπουλος

 

18/1994

Επί του 1010/3/134α/21.7.94 εγγράφου, σας γνωρίζουμε σχετικά με ποινική μεταχείριση υπευθύνων σε περίπτωση παραβίασης σφράγισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Στ. Κουτελιδάκης

 

17/1994

Επί του 93893/22-9-94 εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι η γνώμη μας είναι αρνητική διότι η προσφάτως νομοθετηθείσα ρύθμιση αφορά αποκλειστικά την έκτιση της μετατραπείσης στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική ή σε πρόστιμο και όχι την απαίτηση της επιβληθείσης χρηματικής ποινής κλπ. Για την πληρωμή της ποινής αυτής κατά δόσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων

Δ. Δωρής

 

16/1994

Γνωμοδοτούμε στο ερώτημά σας σχετικά με το εάν η διάταξη του άρθ. 18§7 Ν. 1981/84 του Οργανισμού της Δημοσίας Τάξεως όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 Ν. 2168/93 αναφέρεται και σε έργα ή καθήκοντα της Αστυνομίας που συνάπτονται με την εφαρμογή του ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου

Δ. Δωρής

 

15/1994

Γνωμοδοτούμε επί του ερωτήματός σας αν ο Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος υποχρεούται να συμμορφωθεί προς την έγγραφη παραγγελία του Εισαγγελέα Πρωτοδικών για την πραγματοποίηση καθημερινού αστυνομικού ελέγχου σε συγκεκριμένο αναψυκτήριο-σνακ μπαρ για την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων υπερβολικών θορύβων κλπ ότι ο Διοικητής υποχρεώνεται βάσει της ανωτέρω παραγγελίας να ενεργήσει και να αναφέρει μια φορά (όχι καθημερινώς)

Γ. Λαμπίρης

 

14/1994

Γνωμοδοτούμε επί του ερωτήματός σας εάν οι αντιρρησίες συνείδησης εξαιρούνται των προσκλήσεων για κατάταξη στο Στρατό εφόσον εκτίσουν διάστημα διπλάσιο της βασικής στρατιωτικής θητείας στις φυλακές και σαν κρατούμενοι απολαμβάνουν των ευεργετημάτων που έχουν οι λοιποί ποινικοί κρατούμενοι κλπ

Α. Σταθόπουλος

 

13/1994

Για τακτική άδεια κρατουμένου στην περίπτωση ασκήσεως εφέσεως κατ’ αυτού από τον Εισαγγελέα

Η. Σπυρόπουλος

 

12/1994

Επί του 1473/94 ερωτήματός σας εάν δύναται Συμ/φος να εκθέσει υποψηφιότητα στις επικείμενες Δημοτικές και Νομαρχιακές εκλογές χωρίς να παραιτηθεί του αξιώματός του αναφέρομε ότι δεν γνωμοδοτούμε γιατί είναι προσωπικά των ιδίων των Συμ/φων θέματα και δεν παρουσιάζουν ως νομικά θέματα, γενικότερο ενδιαφέρον

Δ. Δωρής

 

11/1994

Επί του 84626/2-8-94 εγγράφου σας, γνωμοδοτούμε σχετικά με το ότι, εάν  προσωποκρατούμενος μεταφερθεί σε νοσοκομείο ή ιδιωτική οικία είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τα έξοδα των τροφείων και της νοσηλείας του. Η μεταφορά και φύλαξη κατά την διάρκεια της νοσηλείας του καταλογίζονται σε βάρος του κατά τις περί εισπράξεων δημοσίων εσόδων διατάξεις

Δ. Δωρής

 

10/1994

Επί του 2957/94 εγγράφου του Δ/ντή της κλειστής φυλακής Κέρκυρας, σχετικά με την υπό όρους απόλυση επί πολλών συντρεχουσών αποφάσεων εφόσον υπάρχουν οι τυπικές προϋποθέσεις ή η διάταξη αυτή αφορά συντρέχουσες ποινές μιας αποφάσεως, γνωμοδοτεί ότι «τα ανασταλέντα ημερομίσθια» εκτίονται αθροιστικά μετά την έκτιση της νέας ποινής

Δ. Δωρής

 

09/1994

Επί του 1017/44/7-ιβ/1994 εγγράφου σας, σχετικά με εφαρμογή Ν. 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα.

Δ. Δωρής

08/1994

Επί του 71/24.3.94 εγγράφου σας σχετικά με το ίδρυμα «Δημοτικό Γηροκομείο Λαρίσης κλπ» φρονούμε ότι οι εντολές προς σύνταξη συμβολαίων, οι οποίες δίδονται από το άνω κοινωφελές ίδρυμα δεν υποβάλλονται στη διαδικασία της διανομής του άρθρου 98 του Ν. 670/77

Σ. Κουτελιδάκης

07/1994

Επί του 60662/918/28.12.93 εγγράφου σας, επιφυλαχθήκαμε να σας διατυπώσουμε τη γνώμη μας με την υπ’ αριθ. 47/94 γνωμοδότησή μας, σας γνωρίζουμε λοιπόν ότι έχουν πλέον εφαρμογή οι διατάξεις των παρ. 3 και 10 του άρθρου 4 του νεώτερου Νόμου 2094/92 οι οποίες προβλέπουν επιβολή διοικητικού προστίμου 5.000 δρχ. εναντίον εκείνων που παραβιάζουν την πινακίδα Ρ-69, στου χώρους σταθμεύσεως με κάρτα (ελεγχόμενη Στάθμευση Δήμων ή Κοινοτήτων)

Π. Ζαβολέας

 

06/1994

Σχετικά με το υπ’ αριθ. 1412/28.2.94 έγγραφό σας γνωμοδοτούμε περί του αν ο κρατούμενος ο οποίος εκτίει αθροιστικά ημέρες ενεργητικού υπολογισμού λόγω άρσεως αυτού, δύναται να μετατρέψει σε χρηματική ποινή τις ενεργητικά υπολογισθείσες ημέρες εργασίας, τις οποίες υποχρεούται να εκτίσει αθροιστικά Ν. 2058/52 κλπ

Π. Ζαβολέας

 

05/1994

Σε απάντηση του υπ’ αριθ. 1077/93 εγγράφου σας η γνώμη μας είναι α) η αυτοπρόσωπη παρουσία καταδικασμένου δεν είναι σε καμμιά περίπτωση υποχρεωτική και β) μπορεί να εκπροσωπηθεί νομίμως από συνήγορο, στην περίπτωση που κρατείται μακριά από την έδρα του δικαστηρίου και σε καμία άλλη περίπτωση

Σ. Κουτελιδάκης

 

04/1994

Σε απάντηση ερωτήματος σχετικά με την χορήγηση αδειών εξόδου σε κρατουμένους (3225/93 έγγρ. Δ/ντή Δικ. Φυλακής Χανίων και Κασσάνδρας που διαβιβάσθηκαν με το 129842/93 έγγραφό τους

Γ. Λαμπίρης

03/1994

Σε απάντηση ερωτήματος σχετικά με στάθμευση οχημάτων άρθρο 4 Ν. 1900/1990, έγγραφο 60662/918/28.12.1998, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κωλύεται να γνωμοδοτήσει σχετικώς

Παν. Ζαβολέας

02/1994

Γνωμοδοτούμε σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2145/93, (όταν καταδικαστική απόφαση δεν είναι αμετάκλητη κλπ 9 στο σύνολο περιπτώσεις)

Παν. Σπυρόπουλος

01/1994

Επί του 3006/5/6α/93 εγγράφου σας, η γνωμοδότηση περί των ηλεκτρονικών μηχανημάτων τα οποία είναι κατάλληλα για την διενέργεια παιγνίων που δεν έχουν καταταγεί σε κατηγορία

Παν. Ζαβολέας

 


1993

11/1993

Επί του 4728/93 εγγράφου του Δ/ντή Φυλακών Ναυπλίου η γνωμοδότηση σχετικά με «περί της διαδικασίας βεβαιώσεως και εισπράξεως των εξόδων της ποινικής διαδικασίας των εις χρήμα ποινών και των εκ μετατροπής της φυλακίσεως και κρατήσεως χρηματικών ποινών»

Γ. Λαμπίρης

 

10/1993

Επί του 126464/92 ερωτήματός σας σχετικά με τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί επί αναγνωριστικών ή διεκδικητικών αγωγών μεταγράφονται σε μερικά από αυτά ως τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτων στα οικεία βιβλία μεταγραφών

Π. Σπυρόπουλος

 

09/1993

Επί του δια του υπ’ αριθ. 5688/10-9-93 εγγράφου σας τεθέντος ερωτήματος η γνώμη μας είναι ότι: ο κρατούμενος του οποίου η ποινή μετατράπηκε σε χρηματική με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημ/κών κατά την παρ. 2 του άρθρου 82 του Π.Κ. όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 1§2 του Ν. 2145/1993, δεν δύναται να τύχει του ευεργετήματος της τμηματικής καταβολής του ποσού της μετατροπής με διάταξη του Εισαγγελέα  Πλημ/κών του τόπου κρατήσεως αλλ΄ οφείλει, προκειμένου  ν’ αποφυλακισθεί, να καταβάλει στο Δημόσιο Ταμείο ολόκληρο το ποσό της μετατροπής του υπολοίπου της ποινής του

Π. Ζαβολέας

 

08/1993

Επί του δια του υπ’ αριθ. 94704/15-9-93 εγγράφου σας τεθέντος ερωτήματος η γνώμη μας είναι η ακόλουθη: Βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης με νόμο 1708/87 δεν είναι δυνατή η μεταφορά κρατουμένων που έχουν καταδικασθεί σε χρηματική ποινή. Είναι όμως δυνατό να επιτραπεί η μεταφορά κρατουμένου στην πατρίδα του για έκτιση υπολοίπου της στερητικής της ελευθερίας ποινή κλπ

Γ. Λαμπίρης

 

07/1993

Επί του δια του υπ’ αριθ. 8635/10.9.93 εγγράφου σας τεθέντος ερωτήματος η γνώμη μας είναι η ακόλουθη: για να είναι δυνατή, βάσει της διατάξεως του άρθρου 53 του Ν. 1851/89 η χορήγηση τακτικής άδειας εξόδου σε κρατούμενο που έχει καταδικασθεί δύο φορές σε ισόβια κάθειρξη, πρέπει η κράτηση αυτού να έχει διαρκέσει τουλάχιστον δέκα έτη

Γ. Λαμπίρης

 

06/1993

Μετά το υπ’ αριθ. 85191/23-8-93 έγγραφό σας γνωμοδοτούμε περί της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/93)

Δ. Δωρής

 

05/1993

Μετά το από 19/8/93 έγγραφό σας, η γνώμη μας είναι ότι οι ποινές που επιβλήθηκαν με αποφάσεις οι οποίες έχουν εκδοθεί και δημοσιευθεί πριν από την 28/5/93 εφόσον αποτίονται μετά την ημερομηνία αυτή θα πρέπει κατά την είσπραξη του ποσού που επιβλήθηκε ως χρηματική ποινή ή από την μετατροπή ποινής να καταβάλλεται και προσαύξηση ποσοστού 92% και όχι 65%

 Π. Σπυρόπουλος

 

04/1993

Απαντώντας στο 68404/27-7-90 έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε σχετικά με απονομή χάρης για αποφάσεις αλλοδαπών δικαστηρίων είναι δυνατή η απονομή (άφεση ή μετριασμός ποινής) με Π.Δ. και μετά την διαμόρφωση της ποινής σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 της σύμβασης

Η. Σπυρόπουλος

 

03/1993

Σε ερώτημα που διατυπώνετε στο 26221/5-2-93 έγγραφό σας, αν δηλ. είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου κατά την σύνταξη συμβολαίων που αφορούν μεταβιβάσεις ακινήτων λόγω γονικής παροχής, εφόσον τα ακίνητα αυτά ευρίσκονται εντός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, σας γνωρίζουμε ότι δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου

Ε. Δασκαλάκης

 

02/1993

Συνέχεια στην γνωμ. 1/93 μας και μετά το 6634/1-21228/22-2-93 έγγραφό σας, σας γνωρίζομε σχετικά με απέλαση αλλοδαπών

Κ. Βολονάσης

 

Σελίδες