Είστε εδώ

Γνωμοδοτήσεις


1986

03/1986

Σχετικά με το 110887/85 έγγραφό σας που μας διαβιβάζετε αναφορά της δικηγόρου Άννας Βαβούρη για το αν επιτρέπεται ή όχι να λάβει γνώση του βιβλίου μηνύσεων της Εισαγγελίας Κω οι απόψεις μας είναι οι ακόλουθες...

Κων. Σταμάτης

02/1986

Αναφορικά με το ερώτημα που διαλαμβάνεται στο υπ' αριθ. 8158/85 έγγραφό σας, γνωρίζομε ότι το άρθρο 4 του Β.Δ. της 15 (27)/18-12-1836 εξακολουθεί να ισχύει και επομένως με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που τάσσει η διάταξη αυτή, τις άδειες οπλοκατοχής και οπλοφορίας στους πλοιάρχους των εμπορικών πλοίων χορηγεί η αρμόδια λιμενική αρχή

Σπ. Σταμούλης

01/1986

Σε σχέση με το ερώτημα που αναφέρεται στο αριθ. 429/6-11-85 έγγραφό του, η προείσπραξη των δικηγορικών αμοιβών θα πρέπει να γίνεται με γράμματια του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο ανήκει ο δικηγόρος που ενεργεί τις διαδικαστικές πράξεις, έστω και αν αυτές οι πράξεις ενεργούνται σε δικαστήρια εκτός της περιφερείας του Πρωτοδικείου στην έδρα του οποίου εδρεύει ο παραπάνω Δικηγορικός Σύλλογος 

Σπ. Αλεξόπουλος


1985

14/1985

Αναφορικά με το ερώτημα που διαλαμβάνεται στο υπ' αριθ. 124.364 1985 έγγραφό σας δηλαδή εάν δικαιούνται μισθολογικής προαγωγής αρεοπαγίτες που έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά στο βαθμό αυτό, αλλά για παράπτωμα που ανάγεται στον προηγούμενο βαθμό του Προέδρου Εφετών η γνώμη μας είναι η επομένη κλπ

Κ. Σταμάτης

13/1985

Σχετικά με τη διοργάνωση από τις στήλες εφημερίδος του παιχνιδιού BINGO  γνωρίζει σχετικώς κλπ

Κων. Σταμάτης

12/1985

Σε σχέση με το ερώτημα που αναφέρεται στο αριθ. 3601/85 έγγραφό της αν το άρθρο 19§1 Ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 ν. 814/78 εφαρμόζεται και στις νόμιμες υποθήκες της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος που εγγράφονται σ' αλιευτικά πλοία των οφειλετών της...

Κων. Σταμάτης

11/1985

Αν μονιμοποιείται δόκιμος Ειρηνοδίκης μετά από ένα χρόνο δοκιμαστικής υπηρεσίας όταν στην Ολομέλεια του οικείου Πρωτοδικείου υπάρχει διαφωνία

Σπ. Κανίνιας

10/1985

Σε απάντηση του υπ' αριθ. 45608/85 εγγράφου, που ζητείται να καθοριστεί η βάση υπολογισμού των δικαιωμάτων των συμβ/φων, υποθ/κων και Ταμείου Νομικών κατά τη σύνταξη συμβολαίων μεταβάσεως των ακινήτων

Σπ. Σταμούλης

09/1985

Στο ερώτημα του υπ' αριθ. 1141/85 εγγράφου, αν δηλαδή εξακολουθεί να υπάρχει σχέση ανωτέρου προς κατώτερου μεταξύ αστυνομικών και στρατιωτικών η γνώμη μας είναι η παρακάτω

Κων. Σταμάτης

08/1985

Σχετικά με 39667/26-4-85  και 62389/20-6-85 εγγράφου του, επί αναφορών δικηγόρου Εμμ. Νικολαΐδη, γνωρίζομεν ότι δεν συγχωρείτε γνωμοδότησις χωρίς κίνδυνο αναμίξεως...ή επηρεασμού της κρίσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου επι θέματος "παρανόμου ερμηνείας και τακτικής Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου ν' ακυρώνει ή να τροποποιεί προγενέστερες κτηματολογικές βεβαιώσεις" ως αναφέρεται υπό αναφέροντος

Σπ. Σταμούλης

07/1985

Αν μετά την αμετάκλητη περί διαζυγίου απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, απαιτείται για την πνευματική λύση του κατά τους κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας ιερολογηθέντος γάμου να καταστεί αμετάκλητη η κατ' άρθρ. 905§4 Κ.Πολ.Δ. απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου κλπ

Γ. Πλαγιανάκος

06/1985

Αν είναι ανυπόστατος ή απλως άκυρος ο γάμος μεταξύ Ελληνίδας Χριστιανής ορθοδόξου με Αιγύπτιο μουσουλμάνο κλπ

Γ. Πλαγιανάκος

05/1985

Επί 40682/25-4-85 εγγράφου, γνωρίζομεν σχετικώς με θέμα αδείας λόγω κυήσεως, λοχείας ή αναρρωτικής αδείας δοκίμων Ειρηνοδικών...

Κων. Φαφούτης

04/1985

Αναφορικά με ερώτημα που περιέχεται στο  υπ' αρ. 10157/85 έγγραφό της (αν δηλαδή η διάταξη του άρθρου 41§1,γ του ν. 820/78 καλύπτει και όλες τις νόμιμες υποθήκες της Αγροτικής Τράπεζας, που εγγράφονται στα ακίνητα των οφειλετών της για την ασφάλεια της από οποιαδήποτε αιτία απαιτήσεων της κατ' αυτών γνωρίζομεν σχετικώς... 

Κων. Σταμάτης

03/1985

Σχετικά με το θέμα που διατυπώνεται με το υπ' αριθ. 38/7-3-85 έγγραφό σας "περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου" κλπ δύναται να λάβει μία εκ των ακολούθων μορφών ...

Π. Ταρασουλέας

02/1985

Σχετικά με θέμα που διατυπώνεται με το υπ' αριθμ. 320/84 έγγραφό του, γνωρίζομε ότι στη σχετική κατάσταση δικηγόρων του Συλλόγου του...κατ' εφαρμογή του άρθρου 61§6 εδ. ε  Π.Δ. 164/84...θα πρέπει να περιληφθούν σε χωριστή και ιδιαίτερη κατάσταση και οι δικηγόροι που έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους...

Γ. Πλαγιανάκος

01/1985

Εις απάντησιν του υπ' αριθ. 12410/85 εγγράφου σχετικώς με το αν διατηρούνται ή καταργούνται τα δικαιώματα του Δημοσίου που απορρέουν από το άρθρο 14 του Ν. 325/76...γνωρίζομεν ότι.... δεν θίγονται από το άρθρο 27§3 εδ. γ΄ του ΑΝ 1846/51 όπως συμπληρώθηκε με άρθρ. 18 του Ν. 1469/84

Σπυρ. Σταμούλης


1984

13/1984

Σχετικώς με συλλήψεις αλλοδαπού εις εκτέλεσιν απελάσεώς του, διαταχθείσης υπό του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως είναι υποχρεωτική η σύνταξις σχετικής εκθέσεως κλπ

Σπ. Αλεξόπουλος

12/1984

Στο ερώτημα που μας θέσατε με το υπ' αριθ. 47704/1984 έγγραφό σας, σχετικά με επιστροφή παραβόλου συμμετασχόντος πολιτικού κόμματος κατά τας Ευρωεκλογάς της 17ης Ιουνίου 1984 γνωρίζομεν υμίν...

Δημ. Ευθυμιάδης

11/1984

Επί υπ' αριθ. 252/84 εγγράφου του, γνωμοδοτούμεν επί θέματος παραβιάσεως ιατρικού απορρήτου

Κων. Φαφούτης

10/1984

Εις απάντησιν των δια του υπ' αρ. 83192 ε.ε. υμετέρου εγγράφου τεθέντων ημών ερωτημάτων επί σχετικών εγγράφων του Υπ. Δημοσίας Τάξεως και Αρχηγού  Χωρ/κής γνωρίζομεν σχετικώς με αμέλεια που προκαλεί σωματική κάκωση ή βλάβη...

Κων. Φαφούτης

09/1984

Σχετικώς με σύνταξιν ατομικών εκθέσεων των υπαλλήλων των Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων κλπ

Κ. Φαφούτης

08/1984

Επαναφέρομε το υπ' αριθ. 102442/16-11-83 έγγραφόν σας μετά των σχετικών και γνωρίζομεν σχετικώς περί του εάν είναι επιτρεπτή η καταχώρισις στα βιβλία μεταγγραφών μονομελούς με συμβολαιογραφικό έγγραφο κλπ

Γ. Πλαγιανάκος

07/1984

 Επί 2907/21-3-84 εγγράφου γνωρίζομεν σχετικώς με υιοθεσίαν μέχρι 18 ετών ανηλίκου και του απορρήτου αυτής...

Κων. Φαφούτης

 

06/1984

Επί της από 12/5/84 αιτήσεως υποβαλλομένης υπό του ΟΕΕ και υπογραφομένης παρ' υμών ως πληρεξουσίου δικηγόρου γνωρίζομεν ότι η ειρημένη αίτηση δεν υπογράφεται υπό νομίμου εκπροσώπου του άνω Οργανισμού δι' ο δεν δύναται να θεωρηθεί ότι υποβάλλεται παρά τούτου κλπ

Αν. Βερνάρδος

05/1984

Σχετικά με το υπ' αριθ. 27/84 έγγραφο σας αναφέρουμε τα εξής: Με τις διατάξεις των άρθρων 1-22 του Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν.Δ. 3026/1954 ρυθμίζεται ο διορισμός των δικηγόρων. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για τον διορισμό δικηγόρων έχουν οι πτυχιούχοι νομικού τμήματος ελληνικού ή αλλοδαπού αναγνωρισμένου ομοταγούς πανεπιστημίου, που έχουν συμπληρώσει πρακτική άσκηση δέκα οκτώ μηνών σε ορισμένο δικηγόρο και ηλικία όχι μεγαλύτερη των 35 ετών συμπληρωμένων κλπ 

Δ. Ευθυμιάδης

04/1984

Σχετικά με το εάν οι διάδικοι οι απασχολούντες δικηγόρον επί παγία αντιμισθία και μη υποχρεούμενοι εις προκαταβολή δικηγορικής αμοιβής κατά τις διατάξεις των άρθρων 3 του Ν. 950/1979 και 161 Ν.Δ. 3026/1954 ως ετροποποιήθη  με το άρθρον 25 του Ν. 723/77, απαλλάσσονται ωσαύτως και της υποχρεώσεως προκαταβολής δικηγορικής αμοιβής δια την σύνταξιν και προσυπογραφήν συμβολαίων και αν δικαιούται το Ταμείον Συνεργασίας  Δικ. Συλλόγου Σύρου να λαμβάνει μέρισμα από τοιαύτα συμβόλαια

Δ. Ευθυμιάδης

03/1984

Σχετικά με υπ' αριθ. 11/261-84 έγγραφο, γνωρίζομεν επί ζητημάτων που ανακύψανε από τις εκλογές της 10-10-83 (ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα της επικείμενης επαναληπτικής εκλογής ή η αποτροπή νέων ακυροτήτων

Σπ. Σταμούλης

02/1984

Επί υπ' αρ. 912 Φ 60652/148 ε.ε. εγγράφου του περί του εάν αι εν αυτώ αναφερόμεναι ενέργεια και εκδηλώσεις δι ων προβάλλεται και εγκωμιάζεται το καθεστώς της 21-4-67 συνιστούν παραβάσεις νόμων και ποίων, γνωρίζομεν ότι τούτο ανάγεται εις την κρίσιν των Δικαστηρίων της ουσίας, εκτιμώντων τις κατ' ιδίαν περιστάσεις...

Αν. Βερνάρδος

01/1984

Σχετικώς με υπ' αρ. 16765/Φ.507.1/6/1983 έγγραφο του περί του αν το έγκλημα της αποδράσεως κρατουμένου (αρθρ. 173 Π.Κ.) είναι διαρκές ή στιγμιαίο, γνωρίζουμε απόψεις μας

Κων. Σταμάτης


1983

13/1983

Επί 45279/22-6-83 εγγράφου ερωτήματος, αν είναι δυνατή η δυνάμει ιδιωτικού εγγράφου εγγραφή υποθήκης παρά της Αγροτ. Τραπέζης  κατ' οφειλετών υπαλλήλων της προς εξασφάλισιν απαιτήσεών της εκ χορηγηθέντων αυτοίς στεγαστικών δανείων...γνωρίζομεν ότι η γνώμη μας είναι καταφατική δια τους λόγους...

Κων. Φαφούτης

12/1983

Επί Φ. 290/150/1983 εγγράφου γνωρίζομεν σχετικώς με θέμα Ν. 513/76 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων νομοθεσίας"

Γ. Πλαγιανάκος

11/1983

Εις απάντησιν του δια του υπ' αρ. 87443 ε.ε. εγγράφου τεθέντος ημίν ερωτήματος, αν οι στρατιωτικοί δικαστ. σύμβουλοι δύνανται μετά την αποχώρησίν των εκ της υπηρεσίας να διορίζονται δικηγόροι παρά πρωτοδικείω ....γνωρίζομεν ότι η γνώμη μας είναι αποφατική διότι....

Κων. Φαφούτης

10/1983

Επί υπ' αριθ. 807 ε.ε. εγγράφου, γνωρίζομεν σχετικώς με περί του ποιος είναι ο αρμόδιος ν' ασκήσει ποινικήν δίωξιν κατά κατωτέρω αξιωματικών χωρ/κής, όταν κωλύονται ο αρχηγός και υπαρχηγός αυτής

Κων. Φαφούτης

09/1983

Περί του εάν ο συμβολαιογράφος δύναται να σπάζει συμβόλαια ακινήτων των οποίων η κυριότης μεταβιβάζεται εις τας περιπτώσεις των άρθρων 16 και 20 του από 17-7-1923 Ν.Δ. - σχετ. γνωμοδοτήσεων ημών 8/64 και 3/77 κλπ

Αναστ. Βερνάρδος

08/1983

Εν σχέσει προς την επ. 294 ε.ε. αναφορά, γνωρίζει επί θέματος συντάξεως σχεδίου κλητηρίου θεσπίσματος (κατηγορητηρίου) επί υποθέσεων αφοροσών πλημμελήματα προσώπων ιδιαζούσης δωσιδικίας...

Κων. Φαφούτης

07/1983

Περί του αν μετά την δημοσίευσιν του Ν. 1326/83 και δη του άρθρου 9 αυτού, συμφώνως του οποίου, εις περίπτωσιν δημιουργίας περισσοτέρων της μιας μερικωτέρων κοινωνιών, επί αυτουσίου διανομής ακινήτων μεταξύ συγκυρίων, οφείλεται ο φόρος μεταβιβάσεως....δύνανται να μεταγραφούν υπό ιδίες προϋποθέσεις ή οφείλονται αναλογικά δικαιώματα

Σπ. Αλεξόπουλος

 

06/1983

Περί του ότι η καταδίκη για έκδοση ακαλύπτου επιταγής δεν συνιστά κώλυμα διορισμού στη θέση του Γραμματέως Κοινότητος κλπ

Σπ. Κανίνιας

05/1983

Επί 37961 ε.ε. εγγράφου γνωρίζομεν επί θέματος σχετικώς με έννοιαν της υπ' αρ. 17779/81 εγκυκλίου του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών εις ην αντιτίθεται ο Συμβ/κός Σύλλογος Αθηνών και αναφέρεται επί αρθρ. 11§4 Ν. 670/77 "περί κώδικος Συμβ/φων" και ορίζει ότι "το συμβ/κό έγγραφο υπογράφεται από τα συμπράξαντα πρόσωπα και τον συμβ/φο..."

Κων. Φαφούτης

04/1983

Επί του υπ' αριθ. 35369/19/176 ε.ε. εγγράφου του γνωρίζομεν σχετικώς με θέμα συμβολαιογράφου, οίτινες καταρτίζοντες συμβ/κάς πράξεις καταβολής εις τους δικαιούχους της δικαστικής αναγνωρισθείσης ένεκα αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, αποζημιώσεως, δικαιούνται όπως λάβουν την κατά νόμον αμοιβήν των βάσει του ύψους της καταβληθείσης αποζημιώσεως

Κων. Φαφούτης

03/1983

Σχετικά με απαλλαγή της ΑΤΕ από τα δικαιώματα των υποθηκοφυλάκων στις περιπτώσεις εγγραφής υποθήκης για την εξασφάλιση στεγαστικών δανείων τα οποία χορηγεί στους υπαλλήλους της κλπ

Κ. Σταμάτης

02/1983

Γνωρίζομεν επί του δια του υπ' αριθ. 24/5-1-83 υμετέρου εγγράφου τεθέντος ημίν ερωτήματος αν η παρά τη Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων (ΕΟΑ) επιτροπή φιλάθλου ιδιότητος (Ε.Φ.Ι.) έχη το δικαίωμα να εξετάζη ενόρκως ή ανωμοτί μάρτυρας...

Κων. Φαφούτης

01/1983

Διαβιβάζομεν την από 29 Οκτωβρίου 1982 αίτησιν του Αναστ. Καρανικόλα μετά των συνημμένων, γνωμοδοτούντες σχετικώς περί παραγραφής αδικήματος, βάσει του Ν. 1240/82, επιστροφής ποσού εξαγορασθείσης ποινής

Σπ. Αλεξόπουλος


1982

08/1982

Επί υπ΄αριθ. 39090/82 εγγράφου σας γνωρίζομεν επί τεθέντος ερωτήματός σας σχετικώς με προσφυγή εις Δ/ρια δια λύσιν πολιτικής διαφοράς ή δι΄ακολουθίας νομολογίας του Αρ.Πάγου.

Κων. Φαφούτης

07/1982

Περί τοπικής αρμοδιότητος συμβ/φων των συγχωνευθέντων δι΄Ν.100/69 Ειρηνοδικείων.            

Κων. Φαφούτης

06/1982

Περί μεταγραφής δηλώσεως γυναικός ή κληρονόμων της δι΄ανάληψιν προικώου ακινήτου δέον να εισπράττονται πάγια δικαιώματα και ουχί αναλογικά υπέρ των αμίσθων υποθηκοφυλάκων.

Γ. Πλαγιανάκος

05/1982

Περί παραστάσεως δικηγόρων κατά την σύνταξιν συμβολαίου ενώπιον συμβολαιογράφων των εν άρθρω 43 Ν.Δ. 3026/54 παρ. 3 κ.λ.π.

Κ. Φαφούτης

04/1982

Περί του εάν δύναται η Ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών να χορηγή αντίγραφα των παρ΄αυτής επί ποινικών υποθέσεων συντασσομένων ιατροδικαστικών εκθέσεων.

Κ. Φαφούτης

03/1982

Σχετικώς με την δαπάνιν αρχείων εξερχομένων εκ της υπηρεσίας συμβολαιογράφων υπό του κ. Εισαγγελέως Πρωτοδικών.

Σπ. Σταμούλης

02/1982

Περί του ότι εις τον όρον "δημόσιοι υπάλληλοι" δεν περιλαμβάνονται οι στρατιώται κλπ.

Σπυρ. Κανίνιας

Σελίδες