Είστε εδώ

Τμήμα Κλήσεων

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η σύνταξη κλήσεων και η αποστολή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες για επίδοση (Εισαγγελίες Πρωτοδικών, Φυλακές κλπ).

Πηγή των δεδομένων, είναι το Ποινικό Τμήμα. Εκεί σχηματίζεται το πινάκιο, καταχωρίζονται τα ονόματα των διαδίκων, οι αποφάσεις κλπ. Αυτά τα δεδομένα "βλέπουμε" στο Τμήμα Κλήσεων και βάσει αυτών συντάσσουμε τις κλήσεις.

Το Τμήμα είναι ο "αποστολέας" των κλήσεων στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών, στις Φυλακές, στα περιφερειακά Ειρηνοδικεία και σπανίως σε αστυνομικά τμήματα.

"Αποστολείς" προς το Τμήμα, είναι εκτός των ανωτέρω (που επιστρέφουν τα αποδεικτικά) και το Διοικητικό Τμήμα, που καταχωρίζει το πρωτόκολλο και αποστέλλει αυτό στο Τμήμα Κλήσεων (σχετικό πρόγραμμα ήδη υπάρχει).

Το σημερινό μηχανογραφικό σύστημα, καλύπτει την σύνταξη κλήσεων ανά πινάκιο, και την καταγραφή της επιστροφής του αποδεικτικού.