Είστε εδώ

Τμήμα Ποινικό

Στο αντικείμενο του ποινικού τμήματος της Εισαγγελίας μας, ανήκει η προετοιμασία των ποινικών δικογραφιών που μας υποβάλλονται μετά την άσκηση αναίρεσης, έφεσης επί εκδόσεων, επανάληψης διαδικασίας, κανονισμού αρμοδιότητος κλπ επί ποινικών αποφάσεων, προκειμένου να εισαχθούν στα ποινικά τμήματα του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου –ακροατήρια και συμβούλια-.

Ειδικότερα, οι ποινικές δικογραφίες επί των οποίων ασκούνται αναιρέσεις, καθώς και οι λοιπές ποινικές δικογραφίες των άλλων ως άνω αντικειμένων, διαβιβάζονται από τις οικείες Εισαγγελίες της χώρας στο ποινικό τμήμα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου όπου και επεξεργάζονται και σχηματίζονται αντίστοιχα δικογραφίες οι οποίες καταχωρούνται σε Η/Υ παίρνοντας αριθμό (αριθμό πινακίου) και στη συνέχεια προσδιορίζονται στο ανάλογο ακροατήριο ή συμβούλιο των τριών ποινικών τμημάτων του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου.

Μέχρι την εκδίκασή τους οι ποινικές δικογραφίες ευρίσκονται στην Εισαγγελία μας και όλες οι ενέργειες επ’ αυτών εκτελούνται από το οικείο ποινικό τμήμα και τη γραμματεία του (δημοσίευση των εγγράφων προτάσεων των κ.κ. Αντεισαγγελέων επί των υποθέσεων του Συμβουλίου, καταθέσεις δικογράφων, προσθέτων λόγων, υπομνημάτων, διαβίβαση για εκδίκαση αναστολών εκτελέσεως κλπ).

Μετά την εκδίκασή τους και την καθαρογραφή των ποινικών αποφάσεων του δικαστηρίου επιστρέφονται προς εκτέλεση στις κατά τόπον Εισαγγελίες της χώρας από τη γραμματεία μας.

Στο αντικείμενο της γραμματείας του ποινικού τμήματος της Εισαγγελίας μας ανήκει και η κατ’ άρθρον 473§2 ΚΠΔ επίδοση με δικαστικό επιμελητή των αναιρέσεων επί τελεσιδίκων καταδικαστικών αποφάσεων καθώς επίσης και η έκδοση πιστοποιητικών περί αμετακλήτου υποθέσεων που αφορούν τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις.