Είστε εδώ

Τμήμα Πολιτικό και Νομολογίας

Στην αρμοδιότητα του πολιτικού τμήματος και νομολογίας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου υπάγεται :

Α. Η παρακολούθηση, ανά τρίμηνο, των πινάκων εκκρεμότητας των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων καθώς και των Εισαγγελιών της Χώρας, σύμφωνα με τις εγκυκλίους 3712/εγκ.5/16-9-2009,2900/εγκ. 11/11-9-1992,, 4790/εγκ. 2/2011 και 4975/εγκ. 3/23-11-2011 του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου και την εγκύκλιο 59/2003 του Προέδρου του Αρείου Πάγου.

Β. Η συγκέντρωση στοιχείων της νομολογίας του Αρείου Πάγου. Ειδικότερα δε :

 1.  Η επιλογή , συγκέντρωση και καταχώρηση αποφάσεων του Αρείου Πάγου σε ηλεκτρονικό
  υπολογιστή και

 2. Η τήρηση χωριστού αρχείου για τις ποινικές και πολιτικές αυτές αποφάσεις.
  Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1756/1988.


Γ. Τα αντικείμενα που έχουν σχέση με την Βιβλιοθήκη. Ειδικότερα δε:

 1. Η ταξινόμηση και ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου,

 2. Η τήρηση των βιβλίων : α) Βιβλιοθήκης, στο οποίο καταχωρούνται οι τόμοι αυτής, β)
  παραλαβής βιβλίων από τους δικαστικούς λειτουργούς και γ) επίπλων και σκευών,

 3. Η χορήγηση βιβλίων στους δικαστικούς λειτουργούς ( Δικαστές και Εισαγγελείς ) , που υποχρεούνται να υπογράφουν στο σχετικό βιβλίο παραλαβής και

 4. Η τακτοποίηση των Φ. Ε.Κ. , η βιβλιοδεσία του Α' τόμου αυτών και η πρόσκαιρη φύλαξη λοιπών.