Πόθεν Έσχες

Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης – ‘Πόθεν Έσχες’

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) εφεξής υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο είτε ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση:

Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92

Τ.Κ. 11853

Τηλ. 2103401950 – 951

www.hellenic-fiu.gr

Στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση στις ανακοινώσεις της Γ΄ Μονάδας έχει αναρτηθεί το σχετικό έντυπο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.