Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και δια βίου εκπαίδευσης των Εισαγγελικών Λειτουργών

Στην Αρμοδιότητα του τμήματος αυτού είναι :

 1. Η επικοινωνία και συνεργασία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και εκπροσώπων του με άλλες Δικαστι­κές, Εισαγγελικές και λοιπές Αρχές των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών, ιδίως με την ανταλλαγή πληροφοριών για τα νομικά συστήματα και τη νομοθεσία των κρατών τους, τις νομοθετικές δρα­στηριότητες, τα μέτρα για την επιβολή του νόμου και τις ακολουθούμενες νομικές πρακτικές.
 2. Η δημιουργία και ενίσχυση των Διεθνών Σχέσεων της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου με ομότιμες Εισαγγε­λικές Αρχές των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών, με την υπογραφή Μνημονίων Συνερ­γασίας και τον συντονισμό ανταλλαγής επισκέψεων Ει­σαγγελικών Λειτουργών, στα πλαίσια εφαρμογής των ανωτέρω Μνημονίων Συνεργασίας, καθώς και η διεκ­περαίωση όλων των ενεργειών που σχετίζονται με την υλοποίηση αυτών.
 1. Η πραγματοποίηση συναντήσεων και διαβουλεύ­σεων του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή εκπροσώπων του, με ομολόγους του Εισαγγελικούς και Δικαστικούς Λειτουργούς, προκειμένου να ανταλλάζουν την επαγ­γελματική εμπειρία τους και να συζητήσουν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που υποβάλλονται προς εξέταση σε διεθνή φόρα και οργανισμούς, επικεντρωνόμενα ιδίως σε θέ­ματα που αφορούν την πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας, της διαφθοράς, του λαθρεμπορίου, των ναρκωτικών, της παράνομης μετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων που σχετίζονται με την οικονομία και την τεχνολογία, την παραβαπκότητα και θυματοποίηση ανηλίκων, καθώς και κάθε άλλο θέμα, που ήθελε τύχει της έγκρισης του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου.
 2. Η προετοιμασία και οργάνωση επίσημων επισκέψε­ων του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και λοιπών Εισαγ­γελικών Λειτουργών σε ομολόγους τους άλλων χωρών, σε επίση μα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών, καθώς και η υποδοχή και φιλοξενία Γενικών Εισαγγελέων και λοιπών Δικαστικών Λειτουργών άλλων χωρών, Πρέσβεων και εκπροσώπων επίσημων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών.
 1. Η μέριμνα για τη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων και την υλοποίηση της συμμετοχής σε τέτοια συνέδρια και φόρα εκπροσώπων της Εισαγγελίας του Αρείου Πά­γου ή άλλων Εισαγγελικών Λειτουργών της Χώρας.
 2. Η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών, που προ­βλέπονται για τη συμμετοχή του Εισαγγελέα και των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου, καθώς και λοιπών Εισαγγελικών Λειτουργών, ως τακτικών ή αναπληρωμα­τικών μελών σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά Όργανα.
 3. Η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών, που προβλέ­πονται για την πρόταση εκ μέρους του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου υποψήφιων Εισαγγελικών Λειτουργών, ως εκπροσώπων της Χώρας σε Επιτροπές και Ομάδες Ερ­γασίας Ευρωπαϊκών Οργάνων και Διεθνών Οργανισμών.
 1. Η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών, που προ­βλέπονται για την εκπαίδευση των Εισαγγελικών Λει­τουργών, οι οποίοι θα ορίζονται από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος, προκειμένου να υλοποιούν προγράμ­ματα ενημέρωσης πολιτών, ιδίως μαθητών, φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών, γονέων και εκπαιδευτικών, σχετικά με θέματα δικαίου και δικαιοσύνης καθώς και θέματα πρόληψης της παραβατικότητας και της θυμα- τοποίησης ανηλίκων και νέων.
 2. Η συνδρομή στον Εισαγγελέα ή τον οριζόμενο Αντει- σαγγελέα του Αρείου Πάγου για τη συγκέντρωση στα­τιστικών στοιχείων και την ηλεκτρονική συμπλήρωση ερωτηματολογίων με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, σχετιζόμενα με ζητήματα λειτουργίας της δικαιοσύνης, που αποστέλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από Ευρωπαϊκές ή Διεθνείς Επιτροπές,
 1. Η μέριμνα για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σε­μιναρίων, την κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και τη συμμετοχή των Εισαγγελικών Λειτουργών της Χώ­ρας σε ευρωπαϊκά προγράμματα και δίκτυα κατάρτισης και επιμόρφωσης, σε συνέδρια, διαλέξεις και ημερίδες, σχετικά με την πρόληψη και καταστολή σύγχρονων μορφών εγκληματικότητας σε συνεργασία με ημεδαπά, ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα, όπως ενδεικτικά, με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικής Εκπαίδευσης (EJTN), την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (OD1HR), τον Οργανισμό Θεμελιωδίόν Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και την Ακαδημία Ευρωπαϊ­κού Νόμου (ERA) καθώς και με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς εκπαίδευσης ή άλλης επαγγελματικής κατάρτισης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδα­πής ή της αλλοδαπής ή με πρόσωπα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους.
 2. Η διαβίβαση των εργασιών – εισηγήσεων των Ει­σαγγελικών Λειτουργών, που συμμετέχουν στα προανα­φερόμενα συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδεύσεις, προς τους συναδέλφους τους Εισαγγελικούς Λειτουργούς της Χώρας, για να γίνουν μέτοχοι νέας γνώσης και εμπειρίας, καθώς και στον Αρειο Πάγο και στο Υπουργείο Δικαιοσύ­νης, προκειμένου να περιληφθούν στους ατομικούς τους φακέλους και τέλος η ανάρτηση τους στον ιστότοπο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
 3. Η τήρηση πρωτοκόλλου των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων του Τμήματος η σύνταξη των σχετικών εγγράφων και αποστολή τους μέσω ηλεκτρο­νικού ή συμβατικού ταχυδρομείου και / ή φαξ.
 4. Η τήρηση αρχείου του Τμήματος.

 

 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (c) 2022-23        Ανάπτυξη Ιστοσελίδας  LAWNET Α.Ε.