Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού,  υπάγεται η διεκπεραίωση των εργασιών, που αφορούν την Διοίκηση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και ειδικότερα:

 1. Η καταχώρηση του συνόλου των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων στο Ηλεκτρονικό Βιβλίο Πρωτοκόλλου της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, καθώς και αυτών που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα στο ανάλογο εμπιστευτικού χαρακτήρα Ηλεκτρονικό Βιβλίο και η εν συνεχεία διεκπεραίωση αυτών.
 2. Η παραλαβή, το άνοιγμα των φακέλων, η ταξινόμηση των εγγράφων και η διακίνηση της αλληλογραφίας (απλής και εμπιστευτικής) στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τους Αντεισαγγελείς και τα Τμήματα.
 3. Η διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) του Τμήματος.
 4. Η παραλαβή και η καταχώρηση κάθε είδους αιτήσεων-αναφορών και των δικαιολογητικών που συνοδεύουν αυτές.
 5. Η δακτυλογράφηση των εγγράφων και προτάσεων προς την Πολιτική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και της εν γένει αλληλογραφίας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, των Αντεισαγγελέων και του Τμήματος και στη συνέχεια η διεκπεραίωση αυτής (απλής και εμπιστευτικής).
 6. Η τήρηση βιβλίου πράξεων του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και η καταχώρηση αυτών στο Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο.
 7. Η τήρησηβιβλίου, η δακτυλογράφηση και κοινοποίηση  των εγκυκλίων και γνωμοδοτήσεων του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και η τήρηση αρχείου αυτών.
 8. Η παραλαβή των αιτήσεων και η περαιτέρω  διαδικασία για άσκηση ή μη αναιρέσεως εκ μέρους του Εισαγγελέα και των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου.
 9. Η παραλαβή αποφάσεων πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων δικηγορικών συλλόγων, η καταχώρηση αυτών στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στο Τμήμα, η παραλαβή σχετικών αιτήσεων από πολίτες και η περαιτέρω διαδικασία για την άσκηση ή μη έφεσης από τον Εισαγγελέα ή τους Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου κατά των αποφάσεων αυτών.
 10. Η κατά νόμο παραλαβή και διεκπεραίωση των δηλώσεων για την ίδρυση πολιτικού κόμματος και κάθε σχετική ενέργεια (τήρηση αλφαβητικού ευρετηρίου, χορήγηση αντιγράφων κ.λ.π.)
 11. Η διεκπεραίωση των διαδικασιών σε περίοδο εκλογών.
 12. Η διαδικασία ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης κατ΄ άρθρ. 29 ΚΠΔ (διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων, κλήσεις μαρτύρων, λήψη καταθέσεων μαρτύρων – ανωμοτί υπόπτων, διεκπεραίωση σχετικών εγγράφων)  και η τήρηση σχετικού βιβλίου Διατάξεων.
 13. Η διαδικασία ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης κατ΄ άρθρ. 35 ΚΠΔ (διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων, κλήσεις μαρτύρων, λήψη καταθέσεων μαρτύρων – ανωμοτί υπόπτων, διεκπεραίωση σχετικών εγγράφων).
 14. Η καταχώρηση των δικογράφων εξωτερικού σε Ειδικό Βιβλίο και στη συνέχεια η διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες των Αρχών του ξένου Κράτους  (αστικής φύσεως διαφορές).
 15. Η παροχή πληροφοριών στο κοινό, περί της πορείας των εγγράφων, που καταχωρούνται στο Ηλεκτρονικό Βιβλίο Πρωτοκόλλου της Εισαγγελίας
 16. Η καθαρογραφή, καταχώρηση στο Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο και επίδοση των ετησίων Εκθέσεων Αξιολόγησης των Υπαλλήλων της Εισαγγελίας και η ενημέρωση των σχετικών ατομικών φακέλων αυτών.
 17. Η κοινοποίηση των εγγράφων, που αφορούν σε προαγωγές, τοποθετήσεις, μισθολογικές διαφοροποιήσεις των Εισαγγελικών Λειτουργών και των Δικαστικών Υπαλλήλων, η χορήγηση υπηρεσιακών βεβαιώσεων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά στη διοίκηση.
 18. Η κοινοποίηση στους Υπαλλήλους της Εισαγγελίας εγγράφων σχετικών με εκπαιδευτικά σεμινάρια και η διεκπεραίωση των διαδικασιών για την επιμόρφωση αυτών.
 19. Η τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου των υπηρετούντων στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου Εισαγγελικών Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων, καθώς και η διατήρηση και ενημέρωση των σχετικών φακέλων.
 20. Η ενημέρωση του μητρώου για χορήγηση πάσης φύσεως αδειών των Εισαγγελικών Λειτουργών, των Δικαστικών Υπαλλήλων και των Επιμελητών, καθώς και η διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφίας.

 

 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (c) 2022-23        Ανάπτυξη Ιστοσελίδας  LAWNET Α.Ε.