Τμήμα Εποπτείας Δικαστικών Λειτουργών και Στατιστικής

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού, υπάγεται η υποστήριξη της προβλεπόμενης από τον Ν.4938/2022 εποπτείας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή του οριζόμενου από αυτόν ενός ή περισσότερων Αντεισαγγελέων  στις Εισαγγελίες όλης της Χώρας και τις Γραμματείες τους , η οποία μπορεί να εκδηλώνεται, εκτός των άλλων, με την έκδοση γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων και τον έλεγχο της τήρησης αυτών. 

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού υπάγονται:

 1. Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και η τήρηση πρωτοκόλλου (απλού και εμπιστευτικού) εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.
 2. Η καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο του Τμήματος (απλό και εμπιστευτικό) των περιλήψεων των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, που έχουν σχέση με το Τμήμα αυτό.
 3. Η συγκέντρωση, ο έλεγχος και η διεκπεραίωση των αναφορών των Διευθυνόντων τις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της Χώρας, οι οποίες αφορούν: α) τις εργασίες των αντίστοιχων Εισαγγελιών, στις οποίες προΐστανται β) τις εργασίες αναλυτικά κάθε Εισαγγελικού Λειτουργού και γ) τις τυχόν εκκρεμότητες αναλυτικά καθενός από αυτούς.
 4. Η συγκέντρωση, ο έλεγχος και η διεκπεραίωση των αναφορών των Διευθυνόντων τις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της Χώρας, οι οποίες αφορούν σε στατιστικά στοιχεία, σχετικά με τις αναβολές των ποινικών δικαστηρίων αρμοδιότητάς τους.
 5. Η συγκέντρωση, ο έλεγχος και η διεκπεραίωση των αναφορών των Διευθυνόντων τα Εφετεία της Χώρας, οι οποίες αφορούν στην εργασία και στις τυχόν εκκρεμότητες των Δικαστών, στην εκτέλεση των δικαιοδοτικών τους καθηκόντων
 6. Η καταχώριση και παρακολούθηση των Πινάκων Εργασιών των Εισαγγελικών Λειτουργών πρώτου και δεύτερου βαθμού, ως και των Ανακριτών των Πρωτοδικείων της Χώρας, ανά Περιφέρεια.
 7. Η μέριμνα για τον έλεγχο αυτών από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή από τον ορισθέντα  Αντεισαγγελέα και η σχετική με το κεφάλαιο αυτό αλληλογραφία.
 8. Η παραλαβή αναφορών, σχετικά με τα πειθαρχικά, εν γένει, παραπτώματα Δικαστικών Λειτουργών και η διεκπεραίωσή τους.
 9. Η παραλαβή της σχετικής με την πειθαρχική διαδικασία αλληλογραφίας, η φύλαξη όλων των σχετικών εγγράφων, η τήρηση των αντίστοιχων πειθαρχικών φακέλων, καθώς και οι πάσης φύσεως ενέργειες που αφορούν την πειθαρχική διαδικασία.
 10. Η γραμματειακή υποστήριξη της πειθαρχικής διαδικασίας που κινεί ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, σε όλες της τις φάσεις
 11. Η χορήγηση βεβαιώσεων για την ύπαρξη ή μη πειθαρχικής εκκρεμότητας σε βάρος Δικαστικών Λειτουργών, ενόψει συνταξιοδότησης αυτών.
 12. Η παραλαβή, πρωτοκόλληση και διεκπεραίωση των πορισμάτων πειθαρχικών διώξεων κατά Δικαστικών Λειτουργών και η σχετική αλληλογραφία για την έκφραση σύμφωνης ή μη γνώμης, εκ μέρους του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
 13. Η εξυπηρέτηση των Εισαγγελέων- Επιθεωρητών, με τον εφοδιασμό αυτών με στοιχεία για την επιθεωρούμενη Περιφέρεια.
 14. Η δακτυλογράφηση των εγγράφων και της εν γένει αλληλογραφίας του Τμήματος.
 15. Η εφαρμογή των δυνατοτήτων που παρέχει το ΟΣΔΥ-ΠΠ για: α) την απομακρυσμένη πρόσβαση στους, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους, χρήστες (Εισαγγελικούς Λειτουργούς κ.λ.π.),  για την αναζήτηση και άντληση στατιστικών στοιχείων, β) τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων της Ποινικής Δικαιοσύνης, γ) την παραγωγή διοικητικών αναφορών για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και δ) την αξιοποίηση των στοιχείων για εντοπισμό προβλημάτων, ενημέρωση κ.λ.π.

Στο Τμήμα αυτό τηρούνται τα ηλεκτρονικά βιβλία:

α) Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο (απλό και εμπιστευτικό) των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, που αφορούν στις εργασίες του Τμήματος, β) Προκαταρκτικών πειθαρχικών εξετάσεων Δικαστικών Λειτουργών και γ) Πειθαρχικών Αγωγών Δικαστικών Λειτουργών.

 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (c) 2022-23        Ανάπτυξη Ιστοσελίδας  LAWNET Α.Ε.