Τμήμα Ποινικό

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού, υπάγονται ιδίως:

 1. Η πρωτοκόλληση των δικογραφιών στο Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο του Τμήματος και των περιλήψεων των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, που έχουν σχέση με τις δικογραφίες και η συσχέτισή τους σε αυτές, όταν αυτό απαιτείται.
 2. Ο έλεγχος και η παραλαβή δικογράφων (ιδίως δηλώσεων αναιρέσεων, προσθέτων λόγων, αιτήσεων επαναλήψεων διαδικασίας, κανονισμού αρμοδιότητας, υπομνημάτων) και η καταχώρησή τους στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή.
 3. Η παραλαβή και ο έλεγχος αιτήσεων (από δικηγόρους και διαδίκους) και στην συνέχεια η έκδοση πιστοποιητικών και υπηρεσιακών βεβαιώσεων για ποινικές υποθέσεις.
 4. Η προετοιμασία των ποινικών δικογραφιών, η  τακτοποίηση των εγγράφων, ο διαχωρισμός αυτών σε υποφακέλους, η αναγραφή επί των εξωτερικών φακέλων  των απαραίτητων ενδείξεων και στη συνέχεια η καταχώρησή τους στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή.
 5. Η καταχώρηση δικασίμων στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή, μετά τον προσδιορισμό των  δικογραφιών στο αρμόδιο Ε΄, ΣΤ΄ ή Ζ΄ Τμήμα και στη συνέχεια η μεταφορά τους στο Τμήμα Κλήσεων και Επιδόσεων.
 6. Η διακίνηση των αναβλητικών δικογραφιών, η καταχώρησή τους, ανά δικάσιμο, στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή.
 7. Ο διαχωρισμός απαραίτητων εγγράφων από τις δικογραφίες, σε υποφακέλους, για τους Αντεισαγγελείς της έδρας και τους Προέδρους  των Τμημάτων.
 8. Η σύνταξη των εκθεμάτων των ποινικών δικασίμων και συμβουλίων.
 9. Η δακτυλογράφηση: α) των εισαγγελικών προτάσεων σε ποινικές υποθέσεις, β) όλων των εγγράφων του Τμήματος και γ) της εν γένει αλληλογραφίας.
 10. Η σάρωση (σκανάρισμα) και στη συνέχεια η επεξεργασία εγγράφων των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου, σχετικών με τις δικογραφίες που χειρίζονται.
 11. Η καταχώρηση των εισαγγελικών προτάσεων επί των ποινικών υποθέσεων στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή.
 12. Η κλήτευση αναιρεσείοντα κατηγορούμενου και αντίκλητου, προκειμένου να ενημερωθούν για την εισαγωγή των απαράδεκτων δικογραφιών στον Άρειο Πάγο (σε Συμβούλιο).
 13. Η εξυπηρέτηση του κοινού, σε σχέση με ποινικές υποθέσεις, η παροχή πληροφοριών στο κοινό και στους Δικηγόρους, για την πορεία των δικογραφιών και διαφόρων εγγράφων.
 14. Η παραλαβή αιτήσεων εξαίρεσης, συμπλήρωσης αποφάσεων, επανεξέτασης λόγων αναίρεσης  και ο σχηματισμός αντίστοιχων δικογραφιών.
 15. Η εισαγωγή υποθέσεων σε Πλήρη ή Τακτική Ποινική Ολομέλεια, η καταχώρηση αυτών στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή, ο διαχωρισμός απαραίτητων εγγράφων για υποφακέλους Εισαγγελέα και Προέδρου του Αρείου Πάγου.
 16. Η εισαγωγή Εκδόσεων και οι, μετά τη συζήτηση αυτών, αναγκαίες ενέργειες, σύμφωνα με το διατακτικό των αποφάσεων.
 17. Η επιστροφή των δικογραφιών, μετά τη συζήτηση στα τρία Ποινικά Τμήματα του Αρείου Πάγου, στο εκδόν την προσβαλλόμενη απόφαση δικαστήριο ή η αρχειοθέτησή τους, ανάλογα με το διατακτικό της απόφασης του Αρείου Πάγου και η καταχώρηση των στοιχείων τους στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή.
 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (c) 2022-23        Ανάπτυξη Ιστοσελίδας  LAWNET Α.Ε.