Τμήμα Λογιστικό & Μεθόδων Οργάνωσης – Πληροφορικής

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού, υπάγονται:

1. Οι πάσης φύσεως εργασίες, που έχουν σχέση με τις εν γένει αποδοχές και αποζημιώσεις των Εισαγγελικών Λειτουργών και των Δικαστικών Υπαλλήλων, καθώς και αυτές, που έχουν σχέση με την εκλογική αποζημίωση.

2. Η διαδικασία για την προμήθεια πάσης φύσεως υλικών της Εισαγγελίας (αναλώσιμων υλικών Η/Υ, φωτοτυπικών μηχανημάτων, γραφικής ύλης κλπ), και η περαιτέρω διάθεσή τους στα διάφορα Τμήματα, η υποστήριξη των φωτοτυπικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας, καθώς και η μέριμνα για την καλή λειτουργία, συντήρηση και κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, με τήρηση των σχετικών Ηλεκτρονικών Αρχείων.

3. Η  διαχείριση των πάγιων προκαταβολών της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, Δημόσιων Σχέσεων και ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.   

4. Η απογραφή όλων των υλικών, επίπλων και αναλώσιμων, που υπάρχουν στις αποθήκες της Υπηρεσίας και η τήρηση σχετικού Ηλεκτρονικού Αρχείου.

5. Η συγκέντρωση, συμπλήρωση και προώθηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικών αιτήσεων και εγγράφων για τη απονομή σύνταξης των Εισαγγελικών Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων της Υπηρεσίας.

6. Η διαχείριση των e-mail του τμήματος καθώς και των e-mail της υπηρεσίας.

7. Η καταγραφή του υφιστάμενου Υλικού Μέρους Εξοπλισμού Πληροφορικής (hardware) της Υπηρεσίας, η υποστήριξη του Λογισμικού Πληροφορικής (software) και του Υλικού Μέρους Εξοπλισμού Πληροφορικής (hardware), καθώς και η αναβάθμιση και υποστήριξη του δικτύου και η καταγραφή των θέσεων εργασίας Εισαγγελικών Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων, με τήρηση σχετικών Ηλεκτρονικών Αρχείων.

8. Η τήρηση και διαρκής ενημέρωση των στοιχείων του Μητρώου Ψηφιακής Υποδομής της Υπηρεσίας.

9. Η απογραφή υλικού μέρους εξοπλισμού Πληροφορικής (hardware), που δεν χρησιμοποιείται πλέον και διαδικασία για καταστροφή αυτού (ΟΔΔΥ).

10. Η ψηφιακή υπογραφή (προετοιμασία για την υλοποίηση της ψηφιακής υπογραφής των εγγράφων της Υπηρεσίας).

11. Η σύνταξη και διεκπεραίωση εγγράφων που αφορούν τα αντικείμενα του  Τμήματος  και οι αναρτήσεις πράξεων και εγγράφων στις κυβερνητικές ιστοσελίδες.

12. Η διεκπεραίωση των διαδικασιών σε περίοδο εκλογών (έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για την αντιμετώπιση των εκλογικών δαπανών της υπηρεσίας μας, προμήθειες υλικών, αναρτήσεις, συμβάσεις για τις εκλογές, εκτυπώσεις διορισμών και αποδεικτικών Εφόρων και Δικαστικών Αντιπροσώπων και αποστολή τους σε όλη τη Χώρα).

13. Η τήρηση Ηλεκτρονικού Ευρετηρίου των βιβλίων της βιβλιοθήκης της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, η μέριμνα για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με Κώδικες και Συγγράμματα, η χορήγηση βιβλίων στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς, με τήρηση σχετικού βιβλίου δανεισμού.

14. Η συγκέντρωση σε Ηλεκτρονικό Αρχείο των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου, κατά τακτά χρονικά διαστήματα και η ενημέρωση των Εισαγγελικών Λειτουργών, με αποστολή αυτών στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, εφόσον αυτοί το ζητήσουν. Τέλος η χρήση των δεδομένων από Τράπεζες Νομικών Πληροφοριών για τις ανάγκες της Εισαγγελίας και η τήρηση Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης.

15. Η διαχείριση της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας (ανάρτηση ανακοινώσεων, προσκλήσεων, δράσεων της Εισαγγελίας, εγκυκλίων, γνωμοδοτήσεων, συντήρηση hosting, domainname).