Είστε εδώ

Γνωμοδοτήσεις


1970

06/1970

Εις απάντησιν του υπ΄αριθ. Φ.454.9/21/428/30-1-1970 υμετέρου εγγράφου δι΄ου υπεβλήθη ημίν η από 29 Ιανουαρίου 1970 αίτησις του παρ΄ημίν καταδίκου Παναγιώτου Γεωργίου Μπούγου, παρακαλούμεν όπως ανακοινώσητε εις τον αιτούντα ότι η Εισαγγελία Αρείου Πάγου δεν γνωμοδοτεί επί ιδιωτικών υποθέσεων.

Χρ. Μουστάκης

05/1970

Οι αγρονόμοι είναι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι υπαγόμενοι εις τας διατάξεις του Κ.Π.Δ. όπου όμως υπάρχει σύγκρουσις με τον ν. 3030/54 υπερισχύει ο τελευταίος ούτος ως νεώτερος. Ειδικαί περιπτώσεις συγκρούσεως.

Κ. Θανόπουλος

04/1970

Η Εισαγγελία Αρείου Πάγου δεν γνωμοδοτεί επί νομικών ζητημάτων τιθεμένων υπό δικηγόρου και επί νομικού ζητήματος εφ΄ου πρόκειται ν΄αποφανθή το δικαστήριον.

Παν. Θεράπος

03/1970

Περιφέρεια συμβολαιογράφου μετά την υπαγωγή έδρας αυτού εις περιφέρειαν ετέρου Ειρηνοδικείου. Κατάτμησις περιφερειών συγχωνευθέντων κατά ν.δ. 100/1969 Ειρηνοδικείων και επιρροή ταύτης της διατηρηθείσας κατά το αυτό Νομ. Δ/γμα συμβολαιογραφικάς περιφερείας.

Στ. Τούσας

02/1970

Επί συμβολαίων των κατά τον α.ν. 2119/52 ΚΤΕΛ εφαρμόζεται στο άρθρ. 33 του ν. 356/1936 ως τούτο νυν ισχύει.

Κ.Δ. Παπαϊωάννου

01/1970

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν γνωμοδοτεί επί ζητημάτων αναφυομένων της εκκρεμείς ενώπιον των Δικαστηρίων υποθέσεις.

 Κ.Δ. Παπαϊωάννου


1969

33/1969

Το πρακτικόν δημοσιεύσεως διαθήκης παρ΄οιουδήποτε Δικαστηρίου υπόκειται εις τέλος δραχμών 50 κατά φύλλον.

Κ. Δ. Παπαϊωάννου

32/1969

Δεν επιτρέπεται η προσωποκράτησις ανηλίκου αλλοδαπού, δια τα Δικαστικά έξοδα.

Χρ. Μουστάκης

31/1969

Δύνται ο ιατρός να χρησιμοποιήση δια θεραπευτικούς σκοπούς μοσχεύματα τυμπάνου και υσταρίων ωτός εκ νεκροτομηθέντων ατόμων, συντρεχόντων και των νομίμων προϋποθέσεων.

Στ. Τούσας

30/1969

Ευεργετικός υπολογισμός ημερών εργασίας επί ανασταλέντος υπολοίπου ποινής, βάσει Ν.Δ. 4367/64, εκτιομένου του υπολοίπου της ποινής συνεπεία νεωτέρας καταδίκης.

Χρ. Μουστάκης

29/1969

΄Εννομος σχέσις δικηγόρου Οργανισμού Αποχετεύσεως Πρωτευούσης προσληφθέντος κατ΄άρθρ. 7 ν. 4130/61.

Στ. Τούσας

28/1969

Δεν συγχωρείται γνωμοδότησις επί ζητήματος εφ΄ού πρόκειται ν΄αποφανθή το Δικαστήριον εν συγκεκριμένη υποθέσει.

Παν. Θεράπος

27/1969

Εις απάντησιν του υπ΄αριθ. 4732/3-12-1969 υμετέρου εγγράφου δι΄ου υπεβλήθη ημίν η από 2/12/69 αίτησις του παρ΄υμίν καταδίκου Χρήστου Αντωνιάδου, παρακαλούμεν όπως ανακοινώσητε εις τον αιτούντα ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν γνωμοδοτεί επί ιδιωτικών υποθέσεων.

Χρ. Μουστάκης

26/1969

Δεν συγχωρείται γνμοψότησις επί ερμηνείας αφηρημένων νομικών διατάξεων.

Παν. Θεράπος

25/1969

΄Εχω την τιμήν να γνωρίσω υμίν ότι αδυνατώ να εκφέρω γνώμη επί του διατυπουμένου δια του υπ΄ αριθ. 19580 ε.ε. εγγράφου υμών ερωτήματος (εις ποίαν παραγραφήν υπόκειται αξίωσις του Ταμείου κατά του εν αυτώ κατονομαζομένου συμβολαιογράφου,  γεννηθείσα εκ παραλείψεως αυτού να εισπράξη εις ενεργηθέντα τη 13-7-1954 πλειστηριασμόν δικαίωμα (έσοδον) του Ταμείου), καθ΄όσον το νομικόν ζήτημα, δι΄ο ερωτώμαι, αφορά συγκεκριμενην υπόθεσιν, εν ω η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου γνωμοδοτεί προς δημοσίαν αρχήυν επί νομικών ζητημάτων γενικού ενδιαφέροντος αντικειμενικώς ασχέτως προς ωρισμένην ειδικήν υπόθεσιν.

Στ. Τούσας

24/1969

Συντρεχουσών ωρισμένων προϋποθέσεων δύναται ο ιατρός να ενεργήση μετάγγισιν αίματος άνευ και εναντίον της θελήσεως του ασθενούς, προς ον η μετάγγισις, ασχέτως θρησκευτικών πεποιθήσεων αυτού (του ασθενούς).

Κ.Δ. Παπαϊωάννου

23/1969

Η διάταξις της παραγρ. 2 του άρθρου 63 του Εισ.Ν.Κ.Πολ.Δ. αναφερομένη εις τας διατάξεις των άρθρων 31/33 του Β.δ της 29/30-4-1953 "περί κωδικοποιήσεως των κειμένων διατάξεων περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων" έχει την έννοιαν ότι δεν αποκλείεται η υπό του, εις ο υπάγεται ο προσωρινός προσδιορισμό της αποζημιώσεως, δικαστηρίου συγχρόνως μετά του τοιούτου προσδιορισμού, αναγνώρισις των δικαιούχων της αποζημίωσεως ταύτης.

Π. Θεράπος

22/1969

Διορισμός Δικηγόρου εις δημοσίαν θέσιν βοηθού Επιτρόπου Διοικήσεως επιτρέπεται, υπό τον περιορισμόν της αναστολής μόνον της ασκήσεως του επαγγέλματός του ως δικηγόρου.

Κ. Θανόπουλος

21/1969

Μη συντρέχοντος του περιορισμού της υπό στοιχείον 111 διατάξεως του άρθρου μόνου του υπ΄αριθ. 321/1963 Β.Δ./τος, προστεθείσης δι΄άρθρου 1 του υπ΄αριθ. 372/1964 Β.Δ./τος, η Αστυνομική αρχή υποχρεούται να αρνηθή την χορήγησιν αδείας λειτουργίας μουσικών συγκροτημένων μετ΄αοιδών και χορευτριών εις Δημόσια Κέντρα λειτουργούντα εν κεκαλυμμένω ή ακαλύπτω χώρω και τις απόστασιν ελάσσονα των 50 μέτρων από Ιερών Ενοριακών Ναών, Εκκλησιαστικών ή Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων.

Κ.Δ. Παπαϊωάννου

20/1969

Πότε προσηλυτισμός του ανηλίκου υπό του πατρός του.

Χρ. Μουστάκης

19/1969

Και μετά την διάταξιν του άρθρου 224 παρ. 2 του Ν.Δ. 3365/1955 ο Εισαγγελεύς έχει επί των βαθμοφόρων της Χωροφυλακής, ως ανακριτικών υπαλλήλων, εξουσίαν πειθαρχικής τιμωρίας κατ΄άρθρον 97 του Οργανισμού των Δικαστηρίων.

Κ. Δ. Παπαϊωάννου

18/1969

Καταργηθέντος δια του Ν.Δ/τος 126/1969 του Ν.Δ. 671/1943 "περί καταστατικού χάρτου της εκκλησίας της Ελλάδος" ως είχε τροποποιηθή δι΄άρθρου 1 παρ. 2 του υπ΄αριθ. 1922/1944 νόμου, η μετοίκησις της γυναικός και διαρκούσης της προς συνδιαλλαγήν αποπείρας, δεν διατάσσεται υπό του Επισκόπου, αλλ΄υπό του αρμοδίου δικαστηρίου, λαμβάνοντας το υπό των άρθρων 777 και επέκεινα του Κ.Π.Δ. (ειδικώτερον 787 αυτού) οριζόμενον ασφαλιστικόν μέτρον.

Κ. Δ. Παπαϊωάννου

17/1969

Mετά την γενομένην αντικατάστασιν του άρθρου 6 του Αν. Νόμου 717/1937 δι΄άρθρου 7 του Ν.Δ/τος 1623/1942 εξέλιπεν ο υπό της αντικατασταθείσης διατάξεως τιθέμενος περιορισμός, καθ΄όν ο τρόπος λειτουργίας, διαχειρίσεως κλπ του οικοτροφείου του Γυμνασίου Τσοτυλίου κανονισθήσονται δι΄εφ΄άπαξ εκδοθησομένου Β.Δ/τος. Και μετά το υπ΄αριθ. 283/1960 Β.Δ/μα εφαρμόζονται αι ισχύουσα διατάξεις των άρθρων 108, 110 και επέκεινα του Α.Κ., περί συμπληρώσεως ή τροποποιήσεως του ρηθέντος Οργανισμού.

Κ.Δ. Παπαϊωάννου

16/1969

Δικαιώματα Συμβολαιογράφου δια σύνταξιν συμβολαίου εξαλείψεως υποθήκης.

Στ. Τούσας

15/1969

Απέλασις ιερομονάχου αιτήσει επιχωρίου Μητροπολίτου εξ εκκλησιαστικής περιφερείας και μεταγωγήν αυτού εις Μονήν μετανοίας του.

Στ. Τούσας

14/1969

Α.Ν. 258/1936. Κωδικοποίησις των περί τυχηρών και μη παιγνίων διατάξεων.

Στ. Τούσιας

13/1969

Ερωτάται εάν μετά την εισαγωγήν του Κώδ. Πολ.Δικονομίας εξακολουθεί ισχύον το άρθρον 22 του α.ν. 1539/38.

Π. Θεράπος

12/1969

Δικηγόρος εκπροσωπών εν Επιτροπή Απαλλοτρίωσεων πλείονα αιτουμένους αποκατάστασις εις απαλλοτριωτέον αγρόκτημα και τελούντα εν ομοδικία (άρθρ. 75 παρ. 1 και 2 Κ.Πολ.Δ.). Καταβολή ενσήμου Ταμείου Νομικών.

Π. Θεράπος

11/1969

Συμβολαιογράφος διοριζόμενος Νομάρχης - αναστολή ασκήσεως του λειτουργήματος του Συμβολαιογράφου - πάγια δικαιώματα Συμβολαιογράφου.

Π. Θεράπος

10/1969

Δεν γνωμοδοτεί (Ιδετε υπ΄αριθμ. 35/1954 Γν.Εισ.Α.Π.).

Π. Θεράπος

09/1969

΄Εννοια άρθρου 500 Κώδικος Πολ. Δικονομίας, ως προς την επιδίκασιν επί διανομής εις κοινωνόν κοινής επιχειρήσεως.

Κ. Θανόπουλος

08/1969

Εκδίκασις κατά τας δικαστικάς διακοπάς υποθέσεων Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Στ. Τούσας

07/1969

Μετάθεσις δικολάβου εις ειρηνοδικείον α΄ τάξεως κατά ν.δ. 100/1969.

Στ. Τούσας

06/1969

Δικαιώματα υποθηκοφυλάκων επί μεταγραφής συμβολαίων δωρεών και προικών.

Στ. Τούσας

05/1969

Εν περιπτώσει άρσεως της υφ΄όρον απολύσεως καταδίκου συνεπεία μεταγενεστέρας καταδίκης η σειρά εκτίσεως των αθροιστικώς, κατά τα άρθρα 108 Π.Κ. και 25 του ν. 2058/52, εκτιομένων υπολοίπου ποινής και καταγνωσθείσης δια της μεταγενεστέρας καταδίκης στερητικής της ελευθερίας ποινής, δέον να προηγηθή η έκτισις του υπολοίπου και ν΄ακολουθήση η έκτισις της μεταγενεστέρως καταγνωσθείσης ποινής.

Παν. Θεράπος

04/1969

Το βάρος της χαρτοσήμανσης των εξοφλητικών αποδείξεων των συνταξιούχων των "Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως" Ασφαλιστικών Ταμείων κλπ φέρει ο χορηγών την σύνταξιν.

Παν. Θεράπος

03/1969

Εγγύησις πλειοδοτούντος εις πλειοδοτούντες κατ΄άρθρ. 1029 παρ. 1 Κ.Πολ.Δικονομίας.

Στ. Τούσας

02/1969

Επί του διαβιβασθέντος μοι, δια του υπ΄αριθ. 14251 έτους 1968 υμετέρου εγγράφου, ερωτήματος του Συλλόγου Συμβολαιογράφων του Εφετείου Κρήτης περί της εννοίας του μόνυ άρθρου του Αν.Νόμου 317/1968.

Περίληψις: ΄Εννοια άρθρου μόνου Νόμου 317/68 ως προς δήλωσιν εκποιουμένων ακινήτων.

Κ. Θανόπουλος

01/1969

Ποινική κύρωσις του άρθρου 11 του α.ν. 445/1937 ως αντικατεστάθη δια του άρθρου 1 του α.ν. 140/67 δεν καλύπτει και την περίπτωσιν της, κατά την παραγρ. 2 του άρθρου 11 του ν.δ. 1108/42 ως αύτη αντικατεστάθη δια του άρθρου 5 του α.ν. 394/1968, απαγορεύεσεως εισόδου εις τους κινηματογράφους βρεφών και νηπίων μη συμπληρωσάντων το 4ον έτος  και όταν η προβαλλομένη ταινία έχει νομίμως χαρακτηρισθή κατάλληλος δι΄ανηλίκους.

Π. Θεράπος

Σελίδες