Είστε εδώ

Γνωμοδοτήσεις


1993

01/1993

Στο ερώτημα αν αναστέλλεται η απόφαση που διατάσσει απέλαση αλλοδαπού, σε περίπτωση ασκήσεως ενδίκου μέσου σας γνωρίζουμε ότι αναστέλλεται και αρμόδιος για τον έλεγχο εκτελεστότητος αποφάσεως είναι ο αρμόδιος Εισαγγελέας που φροντίζει την εκτέλεσή της

Κ. Βολονάσης

 


1992

13/1992

Προς την ΑΕ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΖΩΗΣ

Μετά την από 5/10/92 αίτησή σας που επαναφέρετε με νεότερη εκθέτετε διαφορά σας με υπάλληλό σας και σας γνωρίζουμε ότι ο Εισ. ΑΠ γνωμοδοτεί σε ερωτήματα υπηρεσιών του δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για ζητήματα γεν. ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου το αίτημά σας είναι απαράδεκτο

Κ. Βολονάσης

 

12/1992

Σχετικά με τεθέν ερώτημα ως προς το αν εξακολουθεί να ισχύει ο Ν. 29/1943 «περί περιπτώσεων, καθ’ ας επιτρέπεται η χρήσις των όπλων υπό τα δημοσίας δυνάμεως»

Γ. Πλαγιανάκος

 

11/1992

Σχετικά με την περιουσία της ΔΕΗ σε περίπτωση εξόδου της από τον δημόσιο τομέα για ικανοποίηση χρηματικών αξιώσεων πιστωτών της σας γνωρίζουμε ότι η ΔΕΗ εξακολουθεί να απολαμβάνει των προνομίων της και δεν επιτρέπεται αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας της

Κ. Βολονάσης

 

10/1992

Σχετικά με καθήκον αστυνομικών αρχών να ερευνούν δημόσια κέντρα, μετά από καταγγελία για ύπαρξη εκρηκτικών και παρά την τυχόν αντίθεση του επιχειρηματία

Η. Σπυρόπουλος

 

09/1992

Σχετικά με το μέτρο θεραπευτικής αγωγής κατηγορουμένου χρήστη ναρκωτικών ουσιών δεν αποτελεί ποινή αλλά είναι μέτρο ασφαλείας διότι επιβάλλεται αντί της ποινής από το Δικαστήριο κατ’ εκτίμηση των ιδιαιτέρων περιστάσεων και της προσωπικότητας του δράστη…(βλ. σχ.)

Δ. Τσεβάς

 

08/1992

Σχετικά με το αν υποχρεώνεται ο πρώην κρατούμενος που απολύθηκε, να εκτίσει και όλες τις ημέρες που του υπολογίσθηκαν ευεργετικώς σας γνωρίζουμε ότι…(βλ. σχέδιο)

Στ. Παπαδέλης

 

07/1992

Σε απάντηση του υπ’ αριθ. 4132/30-12-91 εγγράφου σας σχετικά με πώληση φαρμάκων από αντιπροσωπείες φαρμακευτικών οίκων εξωτερικού, ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες κλπ σας γνωρίζουμε τα εξής (βλ. σχέδιο)

Κ. Σταθόπουλος

06/1992

Σχετικά με το δικαίωμα του ιατρού να προχωρήσει σε όλες τις ιατρικά ενδεδειγμένες ενέργειες παρά την έλλειψη συγκατάθεσης  από τους οικείους του παιδιού

Α. Σταθόπουλος

 

05/1992

Σχετικά με την προσωπική κράτηση που αποφάσιζε ο Δ/ντής Δημ. Ταμείου και η οποία καταργήθηκε. Ισχύει όμως όταν διατάσσεται με απόφαση ποινικού δικαστηρίου (βλ. σχ.)

Στ. Παπαδέλης

 

04/1992

Η παράβαση Κανονισμών ΕΟΚ 3820/85 και 3821/85 δεν στοιχειοθετεί ποινικό αδίκημα αλλά επισύρει διοικητικές κυρώσεις με επιβολή προστίμου 25.000 δρχ. μέχρι 150.000 δρχ.

Δ. Δωρής

 

03/1992

Σε περίπτωση απόφασης που απορρίπτει εξ ολοκλήρου αίτηση αναίρεσης ή επανάληψης διαδικασίας ή έφεση ή αίτηση ακύρωσης της απόφασης ή της διαδικασίας τα έξοδα επιβάλλονται ταυτόχρονα σε καθένα από εκείνους που άσκησαν το ένδικο μέσο. Σε περίπτωση απόφασης που απορρίπτει αίτηση ή ένσταση ή προσφυγή που υποβάλλεται από διάδικο κατά την διάρκεια της συζητήσεως ποινικής υποθέσεως, τα σχετικά έξοδα επιβάλλονται σ’ αυτόν που υπέβαλε την αίτηση ή ένσταση ή προσφυγή διάδικο…Τέλος αν το ασκηθέν υπό του κατηγορουμένου ένδικο μέσο απορριφθεί δι’ οιονδήποτε λόγο, η είσπραξη των εξόδων στην εν λόγω περίπτωση θα γίνει υπό του αρμοδίου υπαλλήλου κεχωρισμένως από τα έξοδα που επιβάλλονται στον κατηγορούμενο

Στ. Παπαδέλης

 

02/1992

Σχετικά με την πνευματική λύση γάμου μεταξύ Ελλήνων ενώπιον γερμανικού δικαστηρίου. Θεωρείται τελεσίδικη

Δ. Ευθυμιάδης

 

01/1992

Σχετικά με τους καταδικασθέντας εις ποινήν στερητική της ελευθερίας ανωτέρω των εξ μηνών, πάσα ημέρα εργασίας στις φυλακές δύναται να υπολογίζεται κατ’ ανώτατον όριον μέχρι δύο ημερών εκτιθείσης ποινής κλπ (βλ σχ)

Στ. Παπαδέλης


1991

11/1991

Σε απάντηση του 1442/4-2-91 εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι αποκλίνουμε προς την άποψη που εκτίθεται στην 23-7-90 γνωμοδότηση νομικού συμβούλου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών – Πειραιώς-Αιγαίου

Γ. Πλαγιανάκος

 

10/1991

Σχετικά με την απόδοση στο ΙΚΑ ποσών πλειστηριάσματος σας γνωρίζουμε ότι….η ρύθμιση που εισάγεται με το αρ. 29§1 Ν. 1882/90 ισχύει έκτοτε και δια το ΙΚΑ με συνέπεια την απόδοση σ’ αυτό κάθε ποσού που του οφείλεται

Κ. Βολονάσης

 

09/1991

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Επί ερωτήματός σας, σας γνωρίζουμε ότι οι τακτικές άδειες χορηγούνται στον κατάδικο εφόσον αυτός έχεις εκτίσει το ένα τρίτο της ποινής του και η κράτηση έχει διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες και σε περίπτωση καταδίκης σε ισόβια κάθειρξη 15 έτη

Στ. Παπαδέλης

 

08/1991

Σχετικά με την παροχή αδείας σε καταδίκους προ της εκδόσεως αποφάσεως για καθορισμό συνολική ποινής. Επιβάλλεται πρώτα ο καθορισμός της συνολικής ποινής για να αποφεύγονται τα φαινόμενα άνισης μεταχείρισης των καταδίκων

Στ. Παπαδέλης

 

07/1991

Σχετικά με την υφ’ όρο απόλυση τοξικομανών καταδίκων

Δ. Τσεβάς

 

06/1991

Σχετικά με τις εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις αναγνωρίζουσαι την ακυρότητα συμβολαιογραφικών πράξεων που συντάχθηκαν από το γραμματέα του Ειρηνοδικείου οι οποίες κατέστησαν αμετάκλητες ή τελεσίδικες μέχρι την 10.10.89 δεν θίγονται από την αναδρομική επικύρωση και παράγουν άπαντα τα αποτελέσματα τούτων (άρθρ. 2 ΑΚ)

Α. Φλούδας

 

05/1991

Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου-Δωδ/νήσων

Σχετικά με τη διαφωνία σας επί της 6/89 γνωμοδότησή μας σας γνωρίζουμε ότι εμμένομεν εις την διατυπωθείσα ως άνω 6/89 γνωμοδότησή μας (αφορά συμβολαιογραφικά δικαιώματα και τρόπο διανομής αυτών)

Δ. Βλάχος

 

04/1991

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης

Μετά το 1016/22/6α έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε ότι η εκτέλεση των αποφάσεων πολιτικών δικαστηρίων διενεργείται από τους δικαστικούς επιμελητές με επιμέλεια των διαδίκων και όχι με πρωτοβουλία ή ανάμιξη Εισαγγελέως Πρωτοδικών. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών ελέγχει τους δικαστικού επιμελητές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Για ποινικές αποφάσεις υπάρχει άλλη νομοθετική ρύθμιση. Επομένως η διατυπούμενη στον αριθμό 7 του εγγράφου σας πρόταση δεν δύναται να εφαρμοσθεί

Α. Σταθόπουλος

 

03/1991

Περί του ότι οι αρμόδιοι Δικ. Υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να δέχονται είσπραξη πόρων του Ταμείου με επικόλληση ενσήμων επί των δικογράφων κλπ

Δ. Ευθυμιάδης

 

02/1991

Υπολογισμός του χρόνου φυλακίσεως ως χρόνου προσωρινής κρατήσεως στην περίπτωση ακυρώσεως του τίτλου φυλακίσεως ή αθωώσεως του κατηγορουμένου.

Σχετ. 9434/90 και 99477/90 εγγράφου σας

Η. Σπυρόπουλος

 

01/1991

Αναφορικά με το 129090/1990/12-2-91 έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε ότι αν κάποιος λόγω νοσηράς διατάραξης των πνευματικών του λειτουργιών απαλλάχθηκε από την ποινή ή την δίωξη για κακούργημα ή πλημμέλημα για το οποίο ο νόμος απειλεί ποινή ανώτερης από 6 μήνες το Δικαστήριο διατάσσει τη φύλαξή του σε δημόσιο θεραπευτικό κατάστημα εφ’ όσον κρίνει ότι είναι επικίνδυνος για τη δημοσία ασφάλεια για να εκτελεσθεί δε η διάταξη της απόφασης που αφορά τη φύλαξη φροντίζει η Εισαγγελική αρχή. Συνεπώς δεν είναι νόμιμη η άρνηση των εν λόγω ιδρυμάτων για τη θεραπεία και φύλαξη των ατόμων αυτών

Στ. Παπαδέλης

 


1990

07/1990

Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετ. Αθηνών-Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδ/σου

Μετά την αποστολή του 2233/89 εγγράφου σας που ψηφίστηκε από την Βουλή ο Ν. 1892/90 που ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με τη σύναψη δικαιοπραξιών που αφορούν ακίνητα κείμενα στις παραμεθόριες περιοχές (βλ. σχέδιο) Ενόψει των ανωτέρω παρέπεται ότι εφεξής για τους συμβολαιογράφους ισχύει το άρθρ. 30 του ως άνω Ν. 1892/90

Γ. Πλαγιανάκος

 

06/1990

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Σε απάντηση ερωτήματός σας περί παραβιάσεως της υποχρεώσεως για διατροφή και διεκδικήσεως εις την αλλοδαπήν σας γνωρίζουμε ότι διώκεται εξ επαγγέλματος υπό τον όρο ότι θα συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (βλ. σχέδιο)

Γ. Πλαγιανάκος

 

05/1990

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Σε απάντηση του 59053/90 εγγράφου σας σε συνδυασμό με το 55952/90 ερώτημά σας φρονούμεν ότι ουδείς δύναται να γίνει λόγος περί τηρήσεως της διαδικασίας απονομής χάριτος ποινής ή την εκ της καταδίκης συνεπειών σε Έλληνα υπήκοο που ετέλεσε έγκλημα σε άλλη χώρα και κατεδικάσθη υπό των δικαστηρίων της χώρας αυτής

Δ. Βλάχος

 

04/1990

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας – Δ/νση Ασφαλείας

Με το υπ’ αριθ. ΜΦ 3312/3/1/90/17-5-90 έγγραφό σας μας θέτετε ερωτήματα για τα οποία σας γνωρίζουμε ότι η κατοχή όπλων από πληρώματα πλοίων υπό ξένη σημαία που καταπλέουν σε ελληνικούς λιμένας είναι νόμιμος μόνο εφ’ όσον έχουν την άδεια της αρμοδίας Λιμενικής Αρχής και εφ’ όσον  πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5 του Δ/τος του 1836 «Περί Αστυνομίας της Εμπορικής Ναυτιλίας»

Δ. Βλάχος

 

03/1990

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Σε απάντηση του υπ’ αριθμ. 55992/28-5-90 εγγράφου σας, σας αναφέρω ότι σύμφωνα με το άρθρ. 580§1 του ΚΠΔ κάθε αμφισβήτηση σχετική με την εφαρμογή των ορισμών για το ποινικό Μητρώο, επιλύεται με διάταξη του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών του τόπου της γέννησης του ενδιαφερομένου και όταν πρόκειται για πρόσωπα που γεννήθηκαν στο εξωτερικό του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών. Στην προκειμένη περίπτωση καλούμεθα να γνωμοδοτήσουμε σχετικά με τη διαγραφή της ποινής φυλάκισης 3 μηνών και πρόστιμο 3000 γαλλικών φράγκων εις τον Κων/νο Ξουλίδη, όμως ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν επιτρέπεται να γνωμοδοτεί επί μιας ατομικής υποθέσεως, για τον λόγο αυτό ευσεβάστως σας αναφέρουμε ότι δεν δυνάμεθα να γνωμοδοτήσουμε

Δ. Βλάχος 

 

02/1990

Με τα υπ’ αριθ. 4840/90 και 28729/90 έγγραφά σας ζητείτε να γνωμοδοτήσουμε στο ακόλουθο ερώτημα: περί του ότι εάν ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών υποχρεούται να ενεργήσει πειθαρχική εξέταση κατά υπαλλήλου Σωφρονιστικών Καταστημάτων της περιφερείας του σας γνωρίζουμε ότι ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών υποχρεούται να ενεργεί πειθαρχική προκαταρτική εξέταση για την διαπίστωση πειθαρχικού παραπτώματος υπαλλήλου Σωφρονιστικού Καταστήματος, είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Η. Σπυρόπουλος

 

01/1990

κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

Με το υπ’ αριθμ. ΕΠ 31/90 έγγραφό σας ζητείται να γνωμοδοτήσουμε στο ακόλουθο ερώτημα: αναφερόμενοι στο ανωτέρω 2628/82 έγγραφό σας, φωτοαντίγραφο που επισυνάπτουμε, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε κατά ποια διαδικασία θα παραχθεί το ανώτατο όριο προσωπικής κράτησης ενός έτους, προσώπου που κρατείται στη χώρα μας κλπ

Γ. Πλαγιανάκος

 


1989

17/1989

Στο τιθέμενο ερώτημα με το υπ' αριθμ. 57317/6-10-89 έγγραφό σας η γνώμη μας είναι η ακόλουθη: Με το άρθρο 27§1 εκλογικής νομοθεσίας ορίζεται ότι "οι δικαστικοί, οι δημόσιοι γενικά πολ. υπάλληλοι κλπ

Γ. Πλαγιαννάκος

16/1989

Σε απάντηση του 1010/16-8-89 εγγράφου σας για να γνωμοδοτήσουμε να καθορίσουμε το πεδίο ισχύος της Α5/3010/85 υγειον. διάταξης και τη σχέση της προς το άρθρο 417 Π.Κ. γνωρίζουμε τα ακόλουθα...

Σπ. Σταμούλης

15/1989

Επί 34591/89 εγγράφου γνωμοδοτεί αν η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών επιτρέπει σε γιατρούς την εκτέλεση επί πτωμάτων της δικαιοδοσίας της διαφόρων επεμβάσεων κλπ

Σπ. Αλεξόπουλος

14/1989

Σε απάντηση του υπ' αρ. 35809/89 εγγράφου σας γνωρίζουμε ότι η γνώμη μου σχετικά με το ερώτημα, εάν είναι δυνατή η τέλεση πολιτικού γάμου, όταν έχει προηγηθεί θρησκευτικός γάμος, είναι η ακόλουθη κλπ

Σπ. Σταμούλης

13/1989

Σε απάντηση τεθέντος ερωτήματος, αν σε κάθε ιατροδικαστική έκθεση που συντάσσεται κατόπιν παραγγελίας των δικαστών κλπ

Δημ. Βλάχος

12/1989

Σε απάντηση του υπ' αρ. 1007/1/15-α/89 εγγράφου σχετικά με την φρούρηση ασθενών καταδίκων ή υποδίκων σε Νοσοκομείο εκτός Φυλακών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα...

Σπ. Αλεξόπουλος 

11/1989

Επί του τεθέντος ερωτήματος περί του αν άτομα των οποίων έχει γίνει δεκτή η αίτηση να ενταχθούν στα προγράμματα του Κέντρου θεραπείας εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α) και τα οποία συγχρόνως έχουν καταδικασθεί εκτός από το αδίκημα χρήσεως ναρκωτικών και για άλλα αδικήματα κλπ

Δημ. Βλάχος

10/1989

Στο ερώτημά σας με το υπ' αρ. 128431/88 έγγραφό σας, γνωρίζουμε τα ακόλουθα...

Γ. Πλαγιανάκος

09/1989

Σχετικά με το ερώτημα του εγγράφου σας υπ' αριθ. Α2/Β2/40295/1942 του έτους 1988 ως προς το πεδίο και την έκταση εφαρμογής του ΚΟΚ σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα...

Γ. Πλαγιανάκος

08/1989

Στο υπ'αρ. 327/89 έγγραφό σας, σχετικώς με τους παλαιοημερολογίτες κληρικούς γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σπ. Κανίνιας

 

07/1989

Εις απάντηση του υπ' αριθμ. 2514/4/1.8/10-4-89 εγγράφου σας στο ερώτημα εάν ο χώρος του Νοσοκομείου Ρίου - Πατρών υπάγεται ή όχι στο Παν/κό άσυλο, εκθέτουμε τα ακόλουθα...

Δημ. Βλάχος

06/1989

Σε απάντηση του υπ' αριθ. 83/89 εγγράφου σας σχετικά με την υπαγωγή ή μη στην διανομή μεταξύ των συμβολαιογράφων της περιφερείας των δικαιωμάτων από ορισμένα συμβόλαια κλπ

Δημ. Βλάχος

05/1989

Σε απάντηση του υπ' αριθ. 784/89 εγγράφου σας περί του τι ισχύει για προσωρινό κλείσιμο των φαρμακείων στη θερινή περίοδο γνωρίζομε κλπ

Δημ. Βλάχος

04/1989

Απαντώντας στο 6004/2/9-α/10-10-88 έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε σχετικά με την πειθαρχική δικαιοδοσία των αστυνομικών οργάνων κλπ

Σπ. Αλεξόπουλος

03/1989

Σε απάντηση του υπ' αριθμ. 4246/89 εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι δεν γνωμοδοτούμε

Σπ. Σταμούλης

02/1989

Στο ερώτημα που τίθεται με το 1016/23/4-α/1988 έγγραφό σας (εξ αφορμής ορισμένου αιτήματος του Εισαγγελέως Αλεξανδρουπόλεως), αν οι υπηρεσίες σας υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία για την υπηρεσιακή κατάσταση των Αξιωματικών σας, έχουμε την γνώμη ότι επιβάλλεται να γνωρίζει ο Εισαγγελεύς ορισμένα στοιχεία των Αξιωματικών της Αστυνομίας της τοπικής περιφερείας του κλπ

Σπ. Κανίνιας

01/1989

Στο ερώτημα που τίθεται με το 136123/30-12-88 έγγραφό σας, απαντούμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 27§1β Κ.Π.Δ. όταν το Μονομελές Πλημ/κείο συνεδριάζει εκτός έδρας του Πρωτοδικείου και ο Εισαγγελεύς Πλημ/κών έχει κώλυμα και δεν υπάρχει Αντεισαγγελεύς να τον αναπληρώσει, μπορεί να ασκεί χρέη Εισαγγελέα ο Ειρηνοδίκης ή Πταισματοδίκης που ορίζονται από τον Εισαγγελέα

Σπ. Κανίνιας


1988

13/1988

Επί του ΕΠ 856/7-11-88 εγγράφου σας σχετικά με την απασχόληση των Ιατροδικαστών εις μη εργασίμους ημέρας και ώρας

Θ. Αραβαντινός

Σελίδες