Είστε εδώ

Τμήμα Λογιστικό & Πληροφορικής

Α. Στην αρμοδιότητα του Λογιστικού Τμήματος υπάγονται:

 1. Η μισθοδοσία εκτάκτων και πρόσθετων αμοιβών από συμμετοχές σε συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες κ.λ.π., που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις Νόμων.
 2. Η σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων, οδοιπορικών εξόδων Επιθεωρητών Δικαστηρίων και η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για αναδρομικές αμοιβές που αφορούν Εισαγγελείς, υπαλλήλους και όλο γενικά το προσωπικό της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. 
 3. Η σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων για την πληρωμή του εκλογικού επιδόματος των Εισαγγελέων και των υπαλλήλων της Υπηρεσίας.
 4. Η τήρηση βιβλίων μισθολογίου του προσωπικού της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
 5. Η τήρηση βιβλίων επίπλων-σκευών-υλικών.
 6. Η χορήγηση βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου εισοδήματος και η απόδοση παρακρατούμενου φόρου και κρατήσεων στην Εφορία.
 7. Η ετήσια χορήγηση διαφόρων βεβαιώσεων αποδοχών του προσωπικού για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
 8. Η μέριμνα για την βιβλιοδέτηση των πάσης φύσεως γνωμοδοτήσεων, εγκυκλίων και διαφόρων νομικών περιοδικών.
 9. Η διαχείριση και απόδοση λογαριασμού διαφόρων ΧΕΠ (δημόσιες σχέσεις-οδοιπορικά έξοδα Επιθεωρητών Δικαστηρίων).
 10. Η διαδικασία προμήθειας πάσης φύσεως υλικών για τις ανάγκες της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου (πρόχειροι διαγωνισμοί, απευθείας ανάθεση, συμβάσεις κ.λ.π.).
 11. Η δακτυλογράφηση και διεκπεραίωση των εγγράφων για μισθολογικά θέματα και της εν γένει αλληλογραφίας του Τμήματος.
 12. Η επίβλεψη-συντήρηση των δύο (2) κρατικών αυτοκινήτων με τα οποία εξυπηρετείται η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.


Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 1. Η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και συστημάτων πληροφορικής για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
 2. Η παρακολούθηση της καλής λειτουργίας, η συντήρηση και αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των πληροφοριακών συστημάτων της υπηρεσίας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
 3. Η ασφάλεια όλου του μηχανογραφικού συστήματος από ιούς κ.λ.π.
 4. Η ηλεκτρονική απογραφή του προσωπικού της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου
 5. Η ανάρτηση διαφόρων αποφάσεων και πράξεων του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στο διαδίκτυο (πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
 6. Η ηλεκτρονική θεώρηση βιβλιαρίων ασφαλισμένων ΟΠΑΔ και
 7. Η παρακολούθηση της καλής λειτουργίας και η συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων και των FAX της υπηρεσίας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.